Muži, muži. Čo s vami, keď od prí­rody ste lovci a my vaše ko­risti! Vy už viete ako na nás. Ako sa nám pri­ho­vo­riť a po­zvať nás von tak, aby sme ne­mali to srdce vás od­miet­nuť. My ženy na­ko­niec sú­hla­síme a za jedno rande predsa nič ne­dáme. Alebo dáme? Ako je to na­ozaj?

Každá jedna z nás máme isté kri­té­ria, kedy si po­vieme: s týmto mu­žom to risk­nem a uvi­díme, ako bude prvé rande pre­bie­hať. Oča­ká­va­nia? Žiadne. Nie­kedy je to prvé a po­sledné rande zá­ro­veň.

Do­hod­neš sa s ním na 17:00. Vraj príde po teba na aute a vezme ťa na kávu. Ty si 2 ho­diny pred­tým žeh­líš vlasy, hľa­dáš ria­senku, ktorú si po­ži­čala a ne­vrá­tila tvoja ses­tra a sto­jíš pred zrkad­lom, čo si ob­liecť na prvé stret­nu­tie. Nič vy­zý­vavé, ale ani pre­hliad­nu­teľné. Dá­vaš do toho všetko no zá­ro­veň nič. Keď si už ako tak so se­bou spo­kojná a zmie­rená – lebo lep­šie to už ne­bude, po­zrieš na ho­dinky a vra­víš si: Som zve­davá, či bude meš­kať alebo si to hneď na za­čiatku po­kašle. (Veď si pred­stav, že by tak meš­kal pri tvo­jom pô­rode, keď ho po­tre­bu­ješ a do smrti by si mu vy­čí­tala, že je ne­zod­po­vedný tatko!)

Takže páni, na toto si DÁ­VAJTE PO­ZOR!

Cha­lanko príde presne, asi už ne­jaké to prvé rande má za se­bou tak vie, čo a ako. Prí­dete spolu do ka­viarne, on ti po­drží dvere, po­môže vy­zliecť bundu, od­su­nie sto­ličku a usadí ťa. ÁNO, TAK BY TO MALO VY­ZE­RAŤ. (Pro­sím, as­poň na pr­vom rande za­hrajte túto scénku, nech si po­mys­líme, že gen­tle­mani ne­vym­reli.)

Prvé rande pre­bieha štan­dardne. Obaja sa ba­víte, sme­jete sa, spoz­ná­vate sa. Je to vaše kľú­čové stret­nu­tie, na zá­klade kto­rého sa roz­hodne, či sa ešte uvi­díte. Ve­čer sa blíži ku koncu a pri­chá­dza – PLA­TE­NIE. Tak aby sme uviedli túto vec na prvú mieru…

Milí muži, vieme, že ste slušne vy­cho­vaní a tak chcete za­pla­tiť za nás. ALE, keď po­vieme: „Ale nie nie, ja si za­pla­tím. Si zlatý, to ne­mu­síš.“ Tak nás ne­pre­ho­vá­rajte 3 ho­diny, lebo nám to za­čne byť trápne. Keď si chceme za seba za­pla­tiť, ne­chajte nás. Možno sa viac ne­uvi­díme a ten po­cit, že sme vám niečo dlžné je na prd!

Čo na to chlapi?

„Všetko je o vzá­jom­nej do­hode. Mys­lím si, že dievča by to hlavne ne­malo au­to­ma­ticky oča­ká­vať. Na pr­vom rande by si mal pla­tiť každý sám. Dievča tak ne­musí mať po­cit, že je niečo dlžné a že sa kvôli tomu mu­sia ešte as­poň raz stret­núť, aby mu to vrá­tila.“ Ma­tej S. (28)

„Čo si mys­lím o tom, ak by žena chcela pla­tiť na pr­vom rande? No ur­čite nie. Ne­do­vo­lím jej to. Skôr sa to vždy sna­žím uro­biť tak, že idem ob­jed­nať ešte ne­jaký de­zert, alebo niečo na zá­ver a hneď to aj za­pla­tím. Mys­lím si, že to prvé rande je o de­tai­loch, je to také prvé „oťu­ká­va­nie sa“, spoz­ná­va­nie a žene im­po­nuje, ak je muž ga­lantný, po­zorný a milý a či ju ro­zo­smeje. Žena má byť oz­do­bou svojho muža, nie me­ce­náš.“ Mar­tin J. (22)

„Tak prvé rande. Spoz­ná­va­nie sa dvoch ne­zná­mych ľudí. Od pr­vého rande by ne­mal ni­kto nič oča­ká­vať. Čiže ne­vi­dím v tom nič zlé, keď si každý za­platí za seba alebo to za­platí cha­lan ako pravý gen­tle­man s tým, že na­vrhne aby na ďal­šom rande pla­tila par­tnerka. Ak sú­hlasí, cha­lan ma isté ďal­šie rande. Ale všetko zá­leží na tom, ako sa pri sebe tie dané osoby cí­tia. Keď sa nie­kto na rande dobre ne­cíti, tak si za­platí svoje a chce po­koj.“ Ján N. (21)

Takže, stručný ná­vod?

Muž si vy­tiahne pe­ňa­ženku a pop­rosí účet. Ak žena nič ne­ho­vorí, ne­na­mieta – za­platí muž. (Sú ženy, kto­rým sa páči ak kávu za­cvaká chlap a sú ženy, ktoré sa chcú cí­tiť dlžné a po od­chode z ka­viarne po­ve­dia: „Na­bu­dúce pla­tím ja. Ďa­ku­jem že si to za­pla­til.“) Ak žena chce za seba za­pla­tiť, ne­chajte ju. Nie je vy­lú­čené, že to bolo po­sledné rande s ňou. Len sa nechce cí­tiť zá­vislá.

Každá sme iná, ale ne­chajte nám slo­bodnú voľbu zla­tíčka. 🙂

photo: na­inen.com

Komentáre