Ak si aj ty s úža­som ob­di­vo­vala do­ko­nalé out­fity pred­sta­vi­te­liek se­riálu Gos­sip Girl, chcela byť ka­ma­rát­kou Se­reny a Blair a na­ku­po­vať s nimi v Bar­neys a Berg­dorf-e, máme pre teba skvelú správu. Tvor­co­via pri­chá­dzajú s no­vým se­riá­lom, ktorý bude opäť z pro­stre­dia ame­ric­kej „high so­ciety“

bustle.com

Nový se­riál s náz­vom Dy­nasty je re­make se­riálu z 80-tych ro­kov. Pred pár dňami bol zve­rej­nený prvý trai­ler te­le­ví­zie The CW. Rov­nako ako pô­vodný se­riál vy­sie­laný v ro­koch 1981 až 1989, aj jeho nová ver­zia sle­duje dve z naj­bo­hat­ších ro­dín v Ame­rike, ro­dinu Car­ring­ton a Colby. Ropní mag­náti sú ri­vali nie len v pod­ni­kaní. Ok­rem pe­ňazí je se­riál plný lásky, in­tríg, lu­xusu a do­ko­na­lého ob­le­če­nia.

go­witht­hevlo.nl

Tvor­co­via Gos­sip Girl, Josh Sch­wartz a Step­ha­nie Sa­vage sa roz­hodli ob­no­viť tento dra­ma­tický se­riál a majú veľké oča­ká­va­nia. V hlav­ných úlo­hách sa pred­sta­via Eli­za­beth Gil­lies, známa zo se­riálu V ako Vic­to­ria a Biele Go­liere a Na­tha­lie Kel­ley, ktorú si mohla vi­dieť v Rýchlo a zbe­silo: To­kij­ská jazda.

cos­mo­po­li­tan.com

Pi­lotná epi­zóda mala byť od­vy­sie­laná už v sep­tem­bri mi­nu­lého roku. Štart se­riálu bol však po­su­nutý na máj 2017. Po­zri si prvý ofi­ciálny trai­ler te­le­ví­zie The CW a možno sa Dy­nasty stane ďal­šou tvo­jou srd­cov­kou a mód­nou in­špi­rá­ciou.

Komentáre