Ak ťa zau­jal ná­zov tohto článku a roz­hodla si sa ho pre­čí­tať, prav­de­po­dobne bu­deš skôr in­tro­vertný typ osob­nosti. Už ako dieťa si rada ne­us­tále nad nie­čím pre­mýš­ľala a cí­tila si sa lep­šie v už­šom kruhu ľudí. Pria­te­ľov si ne­mala veľa, ve­dela si však, že ide o tie správne osoby. Naj­lep­šie ti aj tak bolo osa­mote, len ty a tvoje myš­lienky, sny, túžby. Nie­koho by ta­káto pred­stava ubí­jala, ale pre teba to bolo sy­no­ny­mum po­koja a is­toty.

Čas ply­nul a ty po­ma­ličky do­spie­vala. Stala sa z teba mladá žena, ktorá si už stihla pre­ská­kať ka­de­čím. Mno­ho­krát si bola nú­tená opus­tiť svoju kom­fortnú zónu, čo po­stupne malo vplyv aj na vý­voj tvo­jej osob­nosti. Škola, práca, pria­teľ­stvá, vzťahy, kaž­do­denný ži­vot… Do­stala si sa do bodu, kedy ti ko­mu­ni­ká­cia pre­stala ro­biť prob­lémy. Dnes pred­stú­piš pred plnú miest­nosť a bez prob­lé­mov pred­ne­sieš svoju pre­zen­tá­ciu. V práci vy­ba­víš dô­le­žité te­le­fo­náty a už sa do­konca ani ne­bo­jíš niečo opý­tať tej po­dráž­de­nej tety za okien­kom. Kto by to bol po­ve­dal, že práve to malé, utia­hnuté diev­čatko do­padne raz takto…

unsp­lash.com

Zlep­še­nie tvo­jich ko­mu­ni­kač­ných schop­ností ti au­to­ma­ticky zvý­šilo zdravé se­ba­ve­do­mie. Ak by ťa nie­kto dl­h­šiu dobu sle­do­val, po­ve­dal by o tebe, že si ex­tro­vertka. Ľahko si vy­tvá­raš nové pria­teľ­stvá. Me­dzi ka­ma­rátmi žia­riš, si cel­kom zá­bavná a ob­ľú­bená.  Ich prí­tom­nosť si sku­točne uží­vaš a vieš, že ju po­tre­bu­ješ k ži­votu, robí ťa šťast­nou. No na­priek všet­kému v sebe stále no­síš srdce in­tro­verta.

Z času na čas na teba príde tvoja „in­tro­vertná chvíľka“.  Se­díš v kruhu pria­te­ľov,  kon­ver­zá­cia pre­bieha, ale ne­cí­tiš po­trebu za­po­jiť sa. Stačí ti, že mô­žeš po­čú­vať. Ka­ma­ráti, ktorí ťa ešte tak dô­kladne ne­poz­najú, sa za­čnú ču­do­vať a ro­biť si o teba sta­rosti. Ty však vieš, že na to ne­majú dô­vod.  Toto sprá­va­nie je pri­ro­dze­ným pre­ja­vom tvo­jej osob­nosti.  Ob­čas po­tre­bu­ješ byť iba sama so se­bou.

Si plná pro­ti­kla­dov, ale to je predsa úplne v po­riadku. Chá­pem, že pre tvoje oko­lie môže byť tro­chu ná­ročné po­cho­piť ťa. Možno ty sama sa cí­tiš byť stra­tená, ne­vieš kto vlastne si. In­tro­vertka, ktorá vy­rá­stla (tak­mer) v ex­tro­vertku, av­šak ni­kdy ne­zap­rie svoje pravé ja. Ne­zú­faj a po­zri sa na to z tej po­zi­tív­nej stránky.  Veď nie je úžasné byť sú­čas­ťou oboch týchto skve­lých sve­tov?  Podľa mňa roz­hodne áno!

Komentáre