Dnes ni­kam nej­dem! Ne­mám si čo na seba ob­liecť! Aj vy milé dámy máte ta­kýto štart do kaž­dého dňa? Sto­jíte pred šat­ní­kom a uva­žu­jete čo na seba. Po­zriete sa von ok­nom, keď zrazu zis­ťu­jete stav po­ča­sia, ktorý vás v tomto roč­nom ob­dobí ur­čite ne­po­teší. Mnohí mi­lov­níci je­sene mi dajú ur­čite za pravdu, že ok­rem krásne sfar­be­ného parku nás vonku ča­kajú roz­fú­kané účesy, do­lá­mané dážd­niky a mnohé iné ná­strahy, vďaka kto­rým už ne­pô­so­bíme tak se­baisto a at­rak­tívne. Zrazu po pár mi­nú­tach pri­chá­dza pri šat­níku vy­tú­žené osvie­te­nie. Ob­lie­kate sa, po­be­hu­jete po izbe ako taký šia­le­nec, do­la­ďu­jete do­pl­nky. Po­sta­víte sa pred zrkadlo a na­miesto po­citu spo­koj­nosti pri­chá­dza vlna kri­tiky.

Takto to ne­pôjde. Vy­ze­rám fakt otrasne. Opäť roz­há­džete celú skriňu, prázdne ve­šiaky vás už pro­sia, aby ste pre­stali, no vy stále úpen­livo hľa­dáte to naj­lep­šie, čo by do­ko­nale sved­čalo va­šej po­stave, od­zr­kad­ľo­valo by to vašu mo­men­tálnu ná­ladu, niečo, v čom by ste sa cí­tili do­sta­točne prí­ťaž­livo, no nie zas lacno. Možno to páni ne­tu­šia, no ob­le­če­nie a cel­ková upra­ve­nosť ženy je často od­po­ve­ďou na jej mo­men­tálnu ná­ladu. Roz­ho­du­júce sú im­pulzy. Farby. Strihy. Ma­te­riály. Preto to cha­otické po­be­ho­va­nie po ob­cho­doch sprava do­ľava. Naše naj­hor­šie muky na­stá­vajú vtedy, ak nás nie­kto núti cho­diť od ve­šiaku k ve­šiaku. V tomto mo­mente sa ná­kupy stá­vajú noč­nými mo­rami. Ne­chajte nás pro­sím tvo­riť.

Mnohé z nás vy­uží­vajú aj so­ciálne siete ako sú Ins­ta­gram či Fa­ce­book nato, aby sle­do­vali mo­men­tálne trendy. Je plu­som ak to takto ro­bíte, no naj­dô­le­ži­tejší by mal byť váš vkus. Ne­mu­síte si ob­liecť pur­pu­rovú, ze­lenú alebo inú farbu len preto, že sa te­raz v je­seni nosí. Do­konca ne­mu­síte ani ko­pí­ro­vať vkus Kar­das­hia­niek iba z toho dô­vodu, že to takto ro­bia všetci. Noste to v čom sa cí­tite úžasne, prí­ťaž­livo, po­hodlne. Jed­no­du­cho niečo krásne pre vaše oko.

In­špi­rá­cia je všade vô­kol nás. Sa­motný ži­vot sa stáva ob­rov­skou in­špi­rá­ciou pri tvorbe nie­čoho no­vého. Majte oči ot­vo­rené a ne­bojte sa vy­tŕčať z davu. Ži­vot máme len je­den, tak načo sa ob­lie­kať podľa akýchsi vše­obec­ných pra­vi­diel? Tvorte, kom­bi­nujte, ob­čas sa ne­chajte viesť. Ne­robte unáh­lené zá­very, ne­od­cu­dzujte vkus iného člo­veka.

Chcete sa ob­liecť štý­lovo no obá­vate sa, že vám to slo­ven­ské ob­chody ne­umož­nia? Pri­pra­vili sme si pre vás ná­vrhy out­fi­tov z ko­lek­cie H&M, ktoré vám budú do­ko­nale sved­čať, či už pôjde o oby­čajný je­senný deň, alebo ob­chodné stret­nu­tie.

14627856_1208080249253709_434459014_n

Ze­mité farby sú do­ko­na­lým vý­be­rom na akú­koľ­vek prí­le­ži­tosť a toh­to­ročná je­senná ko­lek­cia H&M je dô­ka­zom toho, že si máte z čoho vy­brať!

14699730_1208080452587022_583231884_n

Chcete ve­čer vy­tŕčať z davu no ne­viete ako? Stačí ak zvo­líte vý­raz­nej­šie farby a vý­sle­dok sa do­staví okam­žite. Me­tal bol hi­tom tohto leta, no aj v kom­bi­ná­cii s je­sen­nými kús­kami vy­zerá skvele.

14694859_1208080519253682_453614260_n

Idete do práce, či na kávu s pria­teľ­kou? Tieto šaty sú to pravé ore­chové. Čiapka dodá cel­ko­vému lo­oku hra­vosť a ka­belka s ka­bá­ti­kom vne­sie do out­fitu ele­gan­ciu. Ne­bojte sa expe­ri­men­to­vať!

14625512_1208080242587043_709794660_n

Jem­nosť aj po­čas je­sene. Tu ju máte v pl­nej kráse. Pas­te­lové farby vy­niknú aj v tomto po­časí a vám out­fit ube­rie na veku, no roz­hodne pridá na kráse a se­ba­ve­domí.

Toto bola malá ochut­návka je­sen­nej ko­lek­cie H&M. Ne­ne­chajte na seba dlho ča­kať a choďte si vy­brať to, čo vášmu oku ula­ho­dilo naj­viac. Ako už po­ve­dala slávna a ne­na­hra­di­teľná Coco Cha­nel: „ Ob­leč sa tak, akoby to bolo na­po­sledy.“ 

zdroj: www2.hm.com

Komentáre