„Šťas­tie je, keď je v har­mó­nii to, čo si mys­líš s tým, čo ho­vo­ríš a čo ro­bíš.“ – Ma­hatma Gandhi

Gandhi mal sku­točne pravdu. Keď sa sprá­vaš v roz­pore so svo­jimi hod­no­tami a cieľmi pre­ží­vaš vnú­torný kon­flikt. Tvoje činy sa priamo pre­mie­tajú v tvo­jich vý­sled­koch.

Ne­klam sa

Vieš, že by si mala niečo ro­biť, či už pra­co­vať na za­da­nom pro­jekte, učiť sa cu­dzí ja­zyk, vzde­lá­vať sa v tech­no­lo­gic­kých vy­chy­táv­kach alebo jesť zdravo, a predsa sa im ve­dome vy­hý­baš. Hľa­dáš vý­ho­vorky prečo sa tomu práve ve­no­vať ne­mô­žeš, ale tie ťa od tvo­jich snov od­ďa­ľujú.110edfc1857358ae981adbb787cd8d11-your-past-present-tug-war-originalfoto: pin­te­rest

Ne­prok­ras­ti­nuj

Ak chceš byť úspešná, tak sa mu­síš sprá­vať zá­sa­dovo. Urči si pri­ority, ktoré ťa po­vedú priamo k tvo­jim sta­no­ve­ným cie­ľom. Ne­us­tále kon­tro­lu­ješ Fa­ce­book, Twit­ter či Ins­ta­gram? Máš sla­bosť pre čo­ko­ládu či pu­kance? Per­ma­nen­tne od­kla­dáš prvú ho­dinu špa­niel­činy? Od­nauč sa ro­biť čin­nosti, ktoré ťa brz­dia.

Čo si dnes ro­bila?

Deň má 24 ho­dín pre každú z nás, av­šak je len na nás ako ich strá­vime. Ak ich strá­viš pl­no­hod­notne, úspech ťa ur­čite ne­mi­nie. Za­stav sa a zre­ka­pi­tu­luj si dnešný deň. Úp­rimne, ak by sa tento deň opa­ko­val celý rok, akú zmenu by si po­strehla na konci roka?

handstand--768x512foto: ar­chív Nina Pe­ráč­ková

Preč so zloz­vykmi

Jed­ným z naj­lep­ších spô­so­bov ako si vy­tvo­riť a žiť ide­álny ži­vot je na­plá­no­vať si ide­álny deň. Ako by mal vy­ze­rať je in­di­vi­du­álne, pre­tože zá­visí od toho, čo chceš do­siah­nuť. Zba­viť sa kaž­do­den­ných zloz­vy­kov nie je ne­možné. Sa­moz­rejme, ho­vo­riť o tom je ľah­šie ako uro­biť to.

Zvlád­neš to

Ak si pre­sved­čená o tom, čo chceš, si mo­ti­vo­vaná do­siah­nuť to. Mo­ti­vá­cia je hna­cím mo­to­rom k na­šim cie­ľom. Roz­hodne do­siah­nuť ich nie je jed­no­du­ché. Aj na­priek všet­kému sa vždy nájdu ne­jaké pre­kážky, ale ak ich pre­ko­náš čaká ťa za­slú­žené ovo­cie ☺

zdroj: me­dium.com, ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre