Me­gan Sul­li­van, mladá fil­márka zo San Fran­cisca, za­žila za je­den me­siac tri ne­šťastné tra­gé­die, ktoré zme­nili jej ži­vot. Spadla z útesu , na­ra­zilo do nej auto, keď išla na svo­jej mo­torke a diag­nos­ti­ko­vali jej ra­ko­vinu kože. Toto ju viedlo k roz­hod­nu­tiu, že musí zo­brať ži­vot do svo­jich rúk a za­čať si pl­niť sny. Kú­pila si le­tenky a vy­brala sa na tri­násť­dňovú cestu, kde nav­ští­vila se­dem no­vých di­vov sveta.

new-seven-wonders-machu-picchu.jpg.rend.tccom.616.462

Po chi­rur­gic­kom od­strá­není ra­ko­viny kože sa roz­hodla sú­stre­diť na svoj cieľ a ušet­riť, čo naj­viac pe­ňazí na ces­to­va­nie. Ako sa Me­gan vy­jad­rila pre Buzz­feed, vďaka jej práci si bola schopná fi­nančne do­vo­liť túto cestu, no tiež zme­nila svoj ži­votný štýl, pre­dala nad­by­točné veci a roz­hodla sa ušet­riť hlavne na den­ných vý­dav­kov.
new-seven-wonders-christ-the-redeemer.jpg.rend.tccom.616.462

Me­gan tvrdí, že tieto tra­gické uda­losti jej po­mohli k tomu, aby sa od­hod­lala uro­biť ra­di­kálnu zmenu a za­čala ob­ja­vo­vať nové veci v ži­vote. Uve­do­mila si, že je­diná vec, ktorá jej brá­nila pred tým, aby žila ži­vot tak ako si ho vy­snila, je ona sama. Každý z nás sa bojí, ale iba ten, kto je do­sta­točne sta­točný pre­ko­nať tento strach, na­ko­niec získa po čom túži. Na­ko­niec vždy platí, že ľu­tu­jeme len to, čo sme ne­uro­bili.

Po­zrite si vi­deo z Me­ga­ni­nej úžas­nej cesty!

Zdroj: www.bo­red­panda.com , www.buzz­feed.com

Zdroj ob­ráz­kov: www.tra­vel­chan­nel.com

Komentáre