Na­cho Diaz je špa­niel­sky ume­lec, ktorý pro­stred­níc­tvom svo­jich kre­sieb de­mon­štruje to, akým sme­rom sa vy­víja svet a náš ži­vot v ňom. 

Po­zri sa na nie­koľko z nich a skús sa za­mys­lieť nad tým, že v čom všet­kom majú tieto ilus­trá­cie pravdu. 

zdroj: bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com

Všetky ilus­trá­cie náj­deš v na­šej ga­lé­rii 🙂

 

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre