Te­to­va­nie je v trende. A to už nie­koľko ro­kov. Ľu­dia sa aj dnes s nad­še­ním vr­hajú pod te­to­va­cie ihly a ne­chá­vajú si na svo­jom tele vy­tvo­riť ob­razce na celý ži­vot. Mno­ho­krát ide o hl­boké myš­lienky či ci­táty, dá­tumy na­ro­dení alebo sym­boly, ktoré im majú pri­po­mí­nať ur­čitú fázu ich ži­vota. Exis­tujú však aj ľu­dia, ktorí si ne­chajú niečo vy­te­to­vať len tak, z re­ce­sie, a preto sa často stáva, že majú na svo­jich ra­me­nách znaky čín­skej po­lievky.

Však aj te­to­va­nie je ob­las­ťou, ktorá vo vý­voji ne­za­háľa. Ne­bolo to až tak dávno, keď sa  stali in fa­rebné te­to­vačky a už je tu znovu niečo nové.

Umel­kyňa z Mel­bournu, Tu­koi Oya, za­čala pri te­to­vaní po­u­ží­vať fa­rebné ul­tra­fia­lové at­ra­menty. Tie do­dá­vajú te­to­va­niam úplne nový roz­mer.

zdroj: ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/ ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/

zdroj: ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/ ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/

zdroj: Vďaka UV svetlu te­to­va­nie žiari a do­slova ožíva. Hra krás­nych ne­óno­vých fa­rieb uro­bia z kaž­dého všed­ného te­to­va­nia uni­kát.  ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/

Vďaka UV svetlu te­to­va­nie žiari a do­slova ožíva. Hra krás­nych ne­óno­vých fa­rieb robí z kaž­dého všed­ného te­to­va­nia uni­kát.

zdroj: ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/ ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/

zdroj: ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/ ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/

zdroj: ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/ ins­ta­gram.com/_____tu­koi_____/

 

– uv flo­wers –

A post sha­red by 𝔞𝔫𝔤𝔢 𝔡𝔢 𝔩𝔞 𝔪𝔬𝔯𝔱 (@_____tu­koi_____) on

Lo­ved tat­to­oing this! Thanks Chloe #uvtat­too

A post sha­red by 𝔞𝔫𝔤𝔢 𝔡𝔢 𝔩𝔞 𝔪𝔬𝔯𝔱 (@_____tu­koi_____) on

 

Zdroj: my­mo­dern­met.com

Komentáre