Od­púš­ťať sa má. Pri­náša to slo­bodu tebe aj tomu dru­hému. Pro­sím ťa len o jedno, ak od­púš­ťaš, ne­strať pri tom svoju vlastnú tvár a dobre si ro­zmysli to, či chceš dať tomu člo­veku druhú šancu, ne­bo­daj znova svoje srdce. . .

Cho­dila s ním pár me­sia­cov a do­zve­dela sa, že ju pod­vie­dol. Bez hanby sa boz­ká­val s inou, sa­moz­rejme, že skôr či ne­skôr sa všetko pre­valí a v tomto prí­pade tomu bolo len pár dní. Os­tala na po­chy­bách, čo te­raz. Od­pus­tiť mu a ostať s ním? Alebo od neho od­ísť?

pexels-photo-226166

pe­xels.com

Os­tala, od­pus­tila mu, za­čali od­znova. No dô­vera sa nie­kam stra­tila. Tvrdí, že už by ani ni­komu na sto per­cent ve­riť ne­ve­dela. Od­te­raz, ak ide nie­kam von, stále sa obáva toho, či sa zase ne­doz­vie, že bol s inou. Bojí sa kaž­dého iného diev­čaťa, ktoré na neho po­zrie. Mohla by byť ďal­šou na jeho zo­zname. A aj na­priek tomu, že dô­veru v neho nemá žiadnu, je s ním. Ľúbi ho a on ľúbi ju. Vraj.

Ur­čite je ťažké opus­tiť nie­koho po dl­h­šej dobe. Ur­čite je ťažké opus­tiť nie­koho, koho máš rada a na koho prí­tom­nosť si si zvykla. Áno, je to ťažké. Ja to chá­pem. Ale uve­do­mu­ješ si, že si sa vlastne vrá­tila späť k mu­žovi, ktorý ťa pod­vie­dol? Po­du­pal tvoju hr­dosť. Zra­nil tvoju dô­veru. A nie­len v dô­veru v neho, ale aj dô­veru v iných mu­žov. Žev­raj v dneš­nej dobe už ne­exis­tuje vzťah, kde by as­poň je­den ne­pod­vá­dzal. Preto sa k nemu vrá­tila, lebo už ne­verí, že by mo­hol prísť nie­kto lepší, alebo nie­kto, kto ju ne­pod­ve­die.

 Ja viem, že máš na lep­šieho. Ja viem, že exis­tuje množ­stvo vzťa­hov, kde sa ne­pod­vá­dza, kde sa obaja ľú­bia, kde si obaja dô­ve­rujú.

weheartit

we­he­ar­tit.com

A vieš čo ti po­viem?

Aj ty mô­žeš mať ta­kýto vzťah. Aj ty mô­žeš mať chlapa, ktorý si ťa za­slúži. Aj ty mô­žeš mať chlapa, ktorý ťa bude mi­lo­vať a ni­kdy, ale ni­kdy ťa ne­pod­ve­die.

A vieš čo je ešte lep­šie?

Bu­dete si ve­riť. Už ne­bu­deš mať o ňom žiadne po­chyb­nosti. A uvi­díš, že bu­deš šťast­nej­šia.

No ide tu o to, ako si ur­číš svoju cenu. Či chceš byť jed­nou z tých, ktoré budú vo vzťahu večne utrá­pené, lebo čo ak…, alebo bu­deš tou, ktorá sa roz­hodne ne­byť ďal­šou na zo­zname pod­vá­dza­ných. A bude ve­riť, že príde nie­kto lepší. Z ce­lého srdca ti pra­jem, aby si bola tou dru­hou sil­nej­šou oso­bou. Predsa len, si mladá a s chla­pom, ktorý ťa pod­vie­dol ťa ne­drží ani svadba, ani deti.

Komentáre