Keďže leto už ofi­ciálne pred pár dňami za­čalo a sved­čia o tom aj ak­tu­álne tep­loty, je po­trebné piť a hyd­ra­to­vať svoje telo oveľa viac ako v iné ročné ob­do­bia. Keďže sladké mi­ne­rálky a rôzne li­mo­nády s ob­sa­hom cukru nie sú práve naj­lep­šou voľ­bou, pre­tože Ťa po nich bude ešte viac smä­diť a tvoje telo z nich aj tak nič pros­pešné ne­získa. Preto skve­lým ná­pa­dom ako vy­lep­šiť čistú ne­per­livú vodu je takz­vaná „fruit in­fu­sed wa­ter“, čiže voda ob­sa­hu­júca ovo­cie. Ob­sa­huje kopu vi­ta­mí­nov a do­káže vý­borne pre­čis­tiť or­ga­niz­mus. Je pri­ro­dzene sladká podľa ovo­cia, ktoré si zvo­líš a žiadny ďalší cu­kor ne­pot­re­bu­ješ pri­dať.

Rada Ti bliž­šie uká­žem, v akých rôz­nych ob­me­nách si mô­žeš tento ná­poj pri­pra­viť  doma a to len s po­mo­cou pár in­gre­dien­cií.                              4                                   foto: pin­te­rest

Naj­lep­šie je si ho pri­pra­viť do väč­šej ná­doby,  do dž­bánu či veľ­kého po­hára, z kto­rého si mô­žeš ke­dy­koľ­vek po­čas dňa od­piť. Na­lej do ce­lej ná­doby čistú vodu alebo ak máš rada ze­lený čaj, kľudne mô­žeš po­u­žiť aj ten, je silne de­to­xi­ku­júci a vy­c­hla­dený chutí v lete ne­smierne osvie­žu­júco. Po­tom si zvoľ podľa svo­jej chuti ovo­cie, ktoré na­krá­jaj na men­šie kúsky a vlož do ná­doby. Či už si vy­be­rieš kys­lej­šie ovo­cie ako li­metku či cit­rón alebo siah­neš skôr po bo­bu­ľo­vom ovocí, me­lóne alebo kiwi, ni­kdy ne­tra­fíš vedľa. Mô­žeš skú­siť aj dva druhy ovo­cia spolu, aby sa chute pre­po­jili a vznikne zau­jí­mavá kom­bi­ná­cia. Do­konca mô­žeš pri­dať na ozvlášt­ne­nie aj pár plát­kov uhorky, ktorá sa hodí do ta­kýchto ná­po­jov.

Ďa­lej vy­skú­šaj pri­dať aj tro­chu by­li­niek ako mäta, me­dovka alebo roz­ma­rín. Keď ich ne­cháš v ná­poji cez noc od­stáť, pus­tia svoju vônu aj ty­pickú chuť. Mo­jou na­job­lú­be­nej­šou kom­bi­ná­ciou sú ja­hody s plát­kami cit­rona a mä­tou.

Na zá­ver do ná­doby mô­žeš dať pár ko­ciek ľadu  nech ťa po­riadne sc­hladí v ho­rú­cich dňoch. Ur­čite ne­jakú kom­bi­ná­ciu vy­skú­šaj, táto voda Ti do­káže zlep­šiť trá­ve­nie aj imu­nitu a na­vyše do­sta­neš do seba po­trebný vi­ta­mín C.

Daj stopku sla­de­ným vo­dám a vy­skú­šaj niečo nové a zdrav­šie! 😉

 

 

Komentáre