Byť mladý má byť skvelé ob­do­bie. Máme si uží­vať, vy­tvá­rať ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky, úžasné prí­behy pre naše deti a vnú­čatá, za­sta­viť čas od všet­kých po­vin­ností.

No my sme si z neho vy­tvo­rili čas na samé party na­miesto vý­le­tov, na opí­jačky na­miesto ve­če­rov pri ohni s gi­ta­rou. Osobný roz­voj za nič ne­ro­be­nie. Všetko čo je v nás, sme skryli za našu le­ni­vosť.

fre­e­pik.com

Sme mladí. Máme silu, od­vahu, ener­giu, ná­pady, máme vôľu niečo me­niť, ale ne­pri­jí­mame ju. Sme od­sú­dení na bez­výz­nam­nosť, kvôli tomu, že jed­no­du­cho nie sme ochotní. Do­stali sme ne­sku­točné dary, aby sme me­nili svet.

Po­vedz mi, čo si uro­bil pros­pešné pre tento svet, ok­rem toho že si si upra­tal izbu, či sa na­učil na test? Prečo si kla­dieme tak malé ciele? Nie sme ochotní nič uro­biť, lebo by nás to niečo stálo, no chceme všetko. Prečo nás pre­padla táto hlúpa ne­moc?

pe­xels.com

Je pár od­váž­liv­cov, no majú to ťažké, pre­tože svet nás po­va­žuje za deti a po­tom nás len tak vhodí do sveta a zrazu sme do­spelí. Do­spelí nás ne­berú vážne a to len preto, že jed­no­du­cho spo­loč­nosť nám pro­pa­guje sta­tus NE­SCHOPNÝ. Sa­moz­rejme my sme sa s ním uspo­ko­jili a to je ob­rov­ská chyba.

No tak pre­berme sa! Vy­j­dime von zo ZÓNY KOM­FORTU! Zo­buďme sme sa a do­kážme, že máme na veľké veci. Urobme niečo pre tento svet. Ukážme všet­kým, že nie sme banda ne­schop­ných detí. Dajme nám mla­dým nový sta­tus ZOD­PO­VED­NÝCH a SCHOP­NÝCH ľudí.

Tak pri­jí­maš vý­zvu?

Komentáre