V pr­vom rade be­auty you­tu­berka, tak­tiež vlo­gerka, make-up ar­tist, ale hlavne úžasná mladá žena, ktorá svo­jím fan­tas­tic­kým prí­stu­pom k ži­votu a cel­kovo k svetu, kaž­do­denne mo­ti­vuje ne­jed­ného svojho fa­nú­šika. Dr­ži­teľka tre­tieho a ne­skôr dru­hého miesta v sú­ťaží BLO­GERKA ROKA v ro­koch 2014 a 2015. You­tube sa ve­nuje tretí rok, už stihla za­lo­žiť svoje vlastné be­auty kurzy a hodlá v tom po­kra­čo­vať na­ďa­lej. V pl­není si snov. Jej ži­vot a všetky úspe­chy nám môžu byť prí­kla­dom. Prí­kla­dom toho, že mô­žeme do­ká­zať všetko čo chceme, po­kiaľ sa preto roz­hod­neme. Am­bi­ci­óznu, pra­co­vitú, lás­kavú a zá­bavnú, takú Paťku po­známe z jej vi­deí. V tomto roz­ho­vore mô­žeš spoz­nať jej ďal­šiu stránku, do­čí­tať sa o nej niečo, o čom si možno ani ne­tu­šila. Tí, ktorí ju ešte ne­poz­náte šu­pito po­zrieť jej skvelý ka­nál. Ne­oľu­tu­jete, ale po­zor je to ná­vy­kové 😉 . 13709995_495639810635570_3662929969976447991_n

– Patty, ke­dysi dávno si sa roz­hodla za­lo­žiť si svoj you­tube ka­nál s náz­vom Patty IMAGE. Bolo niečo ešte pred ním, alebo bol práve you­tube tvo­jím úpl­ným za­čiat­kom v pô­so­bení na in­ter­nete ?

Nie ne­bolo. You­tube je moja prvá skú­se­nosť s týmto „in­ter­ne­to­vým sve­tom“. Za­lo­žila som si ka­nál preto, že keď som v tom čase bola v USA, to bolo úplne bežné a tak som sa in­špi­ro­vala, a pri­niesla to aj k nám do­mov. 🙂
Čo mô­žeme na tvo­jom ka­nály nájsť?

Všetko možné. Od koz­me­tic­kých vi­deí až po vla­sové ná­vody, mo­ti­vá­ciu, in­špi­rá­ciu do ži­vota, a v ne­po­sled­nom rade zá­bavu pri rôz­nych vý­zvach, čo mo­men­tálne ko­lujú sve­tom.

14333712_518390795027138_9041305125369190083_n
Pre akú ve­kovú sku­pinu je podľa teba ur­čený?

Podľa mňa to nie je ni­jako ur­čené. Sle­do­vať to môže kto­koľ­vek, kde­koľ­vek, hlavne nech má pri­po­je­nie na in­ter­net.

– Po­ci­ťu­ješ roz­diel me­dzi­tým aké je to te­raz, keď už máš 40 000 od­be­ra­te­ľov, a tým aké to bolo keď si za­čí­nala? Ako vní­maš veľký po­čet fa­nú­ši­kov, ktorý stále na­rastá ?

Každý deň za nich ďa­ku­jem! Je to ne­uve­ri­teľné čo sa dá vy­bu­do­vať. Čo sa vlastne na tej ceste na­učíte, kam sa až do­ká­žete po­su­núť. A roz­diel je iba v čís­lach, a tie viac s nu­lami sú vždy kraj­šie.
14222176_514883358711215_58780721484590924_n
Boli pre teba za­čiatky ťažké, alebo si to brala už kla­sicky s tvo­jim opti­miz­mom?

Všetko je na za­čiatku ťažké, ale ak sa raz roz­hod­neme, tak po­tom už mu­síme iba krá­čať.

– Čo pre teba zna­mená lí­če­nie?

Po­môcka.

14725356_1326004587432094_1598320439_o

– Prečo sa podľa teba dnes toľko žien a diev­čat snaží ne­us­tále zdo­ko­na­lo­vať lí­če­ním ?

Po prvé preto, že je to ur­čitý trend, niečo s čím mladé diev­čatá pri­chá­dzajú do styku. Spo­loč­nosť je na­sta­vená tak, že lí­če­nie v žen­skom svete hrá ur­čitú rolu. No a po druhé preto, že ženy sa chcú zdo­ko­na­ľo­vať, pre­tože lí­če­nie sa ni­kde ne­učili. Ni­kto Vám ne­po­ve­dal čo je správne, čo nie, čo Vám sedí a tak po­dobne..

– Ne­dávno si za­lo­žila svoje his­to­ricky prvé be­auty kurzy, ktoré sa ko­nali v Prahe kde aj mo­men­tálne ži­ješ, v Bra­ti­slave a Ko­ši­ciach. Pre­zra­díš nám o nich niečo?

14199282_513148678884683_9184805616610488860_n Je to môj det­ský sen. Niečo na čom som pra­co­vala veľmi dlho a veľmi tvrdo. Nie sú to iba oby­čajné kurzy lí­če­nia, je to kú­sok zo mňa.

– Chys­táš sa ko­nať ešte ne­jaké kurzy?

Jed­no­značne! Tento rok asi ešte 2 špe­ciálne na Slo­ven­sku a od bud. roka chys­tám veľa no­vých kur­zov a nové pro­jekty pre všet­kých, ktorí chcú od lí­če­nia, a do­dám aj od ži­vota tro­chu viac.

14522830_525284061004478_8079222020819116559_n

– Aký máš po­cit z kur­zov, ktoré sa už usku­toč­nili?

Skvelý! Ne­opí­sa­teľný! Oča­ru­júci! Ma­gický! Fan­tas­tický! Fe­no­me­nálny…a tak by som mohla po­kra­čo­vať až do­ne­ko­nečna..

14725225_1326004627432090_472568901_o

– Veľa be­auty you­tu­be­riek v za­hra­ničí, má svoju vlastnú koz­me­tickú značku. Roz­mýš­ľala si nie­kedy nad tým aj ty?

Po pravde mám to v pláne, alebo skôr v bu­dúc­nosti.

11140251_401863976679821_7825421002116017424_n

– Ktorý zo svo­jich úspe­chov po­va­žu­ješ za ten naj­hod­not­nejší?
Fúú toho je veľmi veľa, ale keď sa ba­víme o lí­čení a ka­nály, tak jed­no­značne môj ak­tívny ka­nál a v ne­po­sled­nom rade moje vlastné kurzy.13174115_471064356426449_580398293867848346_n

– Ok­rem svojho vlast­ného you­tube ka­nálu Patty IMAGE, máte aj s tvo­jim man­že­lom Ró­ber­tom ďalší vlo­go­vací ka­nál s náz­vom Patty Ro­bert World. Prečo ste sa roz­hodli za­lo­žiť si ho?
Bola to čistá ná­hoda. Keďže Ja som si chcela vy­skú­šať aké to je to vlo­go­vať den­no­denne, a cez Via­noce je na to krásna prí­le­ži­tosť, tak sme sa toho chy­tili a šli spolu. ☺

14800194_1326004654098754_1666068184_o

– Vlogy pri­dá­vate každý deň, nie je to nie­kedy únavné, alebo vás to na­opak na­bíja ener­giou?

Únavné nie je to správne slovo. Skôr to za­berá veľa času. Ale všetko čo je v ži­vote dobré, chce do­sta­tok času. Takže sme s tým v po­hode. Sna­žíme sa vždy ro­biť kom­pro­mis me­dzi na­šim osob­ným ži­vo­tom, prá­cou a ko­níč­kom.

– Pre väč­šinu tvo­jich fa­nú­ši­kov si veľ­kou in­špi­rá­ciou, keďže im ne­us­tále do­dá­vaš mo­ti­vá­ciu a veľký prí­sun dob­rej ener­gie. Aký je to po­cit?

Po­cit je to krásny. Dô­le­ži­tej­šie ako ten po­cit, je pre mňa tá krásna spätná väzba. To, že Vám nie­kto na­píše, že ste mu zme­nili ži­vot je asi to naj­viac.

– Mys­lela si si nie­kedy, že bu­deš vo svo­jom ži­vote ro­biť práve to čo ro­bíš, alebo si si ho pred­sta­vo­vala tro­chu inak?

Ni­kdy by ma to ani vo sne ne­na­padlo. Ale to je na tom na­šom ži­vote krásne, že vždy nás za­ve­die tam kam by sme to ne­ča­kali.
Ďa­ku­jem za to !

14799932_1326004610765425_1771332666_o

– Máš ešte ne­jaké sny, ktoré by si si chcela spl­niť ?

Veľmi veľa. ☺ Doma máme 5 ná­ste­niek snov a ví­zií, čo ešte všetko od ži­vota chceme, a to nám kaž­dým dňom pri­bú­dajú nové a nové sny.14670894_527835134082704_8708033393827786566_n

– Aké sú tvoje naj­dô­le­ži­tej­šie hod­noty v ži­vote?
Ro­dina, láska, smiech, zdra­vie, práca…

12553057_431401050392780_4771402885941373245_n

– Patty, čo by si od­ká­zala na­šim či­ta­te­ľom ?

Nech majú stále úsmev na tvári, že s úsme­vom to ide vždy všetko ľah­šie.
Ďa­ku­jem za roz­ho­vor a že­lám veľa spo­koj­ných či­ta­te­ľov.

 

S po­zdra­vom

Patty Image

14799846_1326004684098751_1481798220_o

Pho­tos : Fans of Patty Image, Ins­ta­gram – pat­ty­i­mage

Komentáre