Chcem, aby si ve­dela len jedno. Nie si sama. Ur­čite máš v sebe množ­stvo emó­cií a máš po­cit, že to je navždy. Ale nie je. Do­sta­neš sa z toho. Za­slú­žiš si viac, oveľa viac. Vonku ťa čaká nie­kto lepší. Nie­kto, kto ti ni­kdy ne­ub­líži. Do­praj si čas sama pre seba a sú­streď sa na svoje šťas­tie.

Ne­pre­mýš­ľaj nad roz­cho­dom ako nad kon­com nie­čoho veľ­kého. Pre­mýš­ľam nad tým, ako nad no­vým za­čiat­kom. Toto je tvoja prí­le­ži­tosť za­čať niečo LEP­ŠIE. Jed­ného dňa si uve­do­míš, že si sa práve zba­vila člo­veka, ktorý si ťa ne­za­slú­žil.

Stocksy_txp3511c4a5qMg000_Small_585426foto: eli­te­daily.com

Sľúb mi, že tvoj najb­ližší muž bude nie­kto, kto ocení tvoju lásku, tvoje telo, tvoju my­seľ a dušu. Táto nočná mora, ktorú pre­ží­vaš, čo­skoro skončí. Čo­skoro bu­deš vďačná, že si na to prišla, kým ešte ne­bolo ne­skoro.

Ni­kto na svete nie je ako ty. Je to jeho strata a nie tvoja. Raz bude ľu­to­vať, že stra­til nie­koho ako ty. Si krásna, silná, je­di­nečná. Bo­lesť čo­skoro zmizne. Čo­skoro ucí­tiš len vnú­torný po­koj.

Ak si dosť silná na to, aby si nie­komu po­ve­dala zbo­hom, ži­vot ťa od­mení nie­kým, kto ti po­vie ahoj. Ne­do­voľ, aby ti tvoja mi­nu­losť za­brá­nila za­žiť niečo nové.

elite-daily-daring-wanderer-dating-800x400foto: eli­te­daily.com

Stra­tiť nie­koho, to bolí. No stra­tiť nie­koho, kto si ťa ne­vá­žil, to strata nie je. Ne­za­slú­žiš si o nič me­nej, než len to naj­lep­šie. Preto si rad­šej po­čkaj na nie­koho, kto si ťa bude vá­žiť oveĺa viac.

Čo­skoro sa na­učíš znova dô­ve­ro­vať. A príde nie­kto lepší. Sľu­bu­jem ti, pre­ne­sieš sa cez to.

Komentáre