Je mi smutno z toho, že mu­sím na­pí­sať ta­kýto člá­nok, ale chcem ti ot­vo­riť oči. Dievča, ak máš veľa pria­te­ľov, tak sa opý­taj sa­mej seba: „Sú to sku­toční pria­te­lia? Sú to pria­te­lia, ktorí ti vždy po­môžu? Sú to pria­te­lia, pri kto­rých mô­žeš byť sama se­bou?“  Ja viem, že je veľmi ťažké roz­poz­nať kto je tvoj sku­točný ka­ma­rát. Spoz­náš to väč­ši­nou až keď ide do „tu­hého“.

Sama som si mys­lela, že ich mám veľa. Mys­lela som si, že naše pria­teľ­stvo bude tr­vať večne. Po­tom som sa od­sťa­ho­vala a mo­jich pria­te­ľov po­stupne ubú­dalo a ubú­dalo. Ne­ve­dela som prečo. Z kaž­dej strany som po­čú­vala, čo moji „sku­toční“ pria­te­lia ho­vo­ria o mne za mo­jím chrb­tom a bolo mi z toho smutno.  Veď to malo byť na celý ži­vot, nie ?

favim.com

fa­vim.com

Uve­do­mila som si, že každý z nás mal svoju masku, ktorú nech­cel dať dole. Po­tom ako som od­išla, a masky sa od­kryli, uvi­dela som, ako to v sku­toč­nosti je. Toho dňa som si po­ve­dala dosť. Dnes mám ka­ma­rá­tov, kto­rých spo­čí­tam na jed­nej ruke a som za to ne­sku­točne vďačná. Sú to ka­ma­ráti, ktorí sú síce na ki­lo­metre ďa­leko,  ale pri kto­rých mô­žem byť sama se­bou a zdvihnú mi te­le­fón aj o pol­noci. A ta­kých po­tre­bu­ješ aj TY.

Na­učila som sa jedno. Ne­mu­síš mať 100 ka­ma­rá­tov, pri kto­rých mu­síš niečo pred­stie­rať. Ne­mu­síš sa zme­niť, len preto, aby si ne­ja­kých ka­ma­rá­tov mala. Na­ozaj ne­mu­síš. Spo­meň si na to, ako sa cí­tiš, keď si s nimi. Ak sa ti ne­páči, ako sa sprá­vajú k tebe alebo k dru­hým ľu­ďom, tak s nimi ne­tráv svoj voľný čas. Máš ho predsa tak málo, tak prečo ho strá­cať s ľuďmi,  pri kto­rých ne­mô­žeš byť sama se­bou a ktorí za to ne­stoja?

800x400-elite-daily-marija-mandic-girls

eli­te­daily.com

Od­hoď svoju masku.  Uve­dom si svoju je­di­neč­nosť a svoju krásu. Tí praví ka­ma­ráti zo­stanú pri tebe. Zo­stanú aj po ne­spo­čet­ných hád­kach, plači a smie­chu. Budú k tebe vždy úp­rimní.

Rada odo mňa: Choď pred zrkadlo a od­hoď svoju masku. Buď sama se­bou. Vďaka tomu náj­deš pria­te­ľov,  ktorí sku­točne stoja za to.

Komentáre