Keď sto­jíš v týchto tep­lých dňoch ráno pred skri­ňou a ako vždy 5 mi­nút pre­mýš­laš, čo si ob­le­čieš, naj­lep­šou voľ­bou sú ur­čite šaty. Sú po­hodl­nej­šie ako no­ha­vice, pre­tože sú vzduš­nej­šie, cí­tiš sa v nich po­hodlne a zá­ro­veň skvele vy­ze­ráš.

Možno veľmi šaty ne­ob­ľu­bu­ješ a si skôr no­ha­vi­cový typ, ale mala by si za­čať. Nič ne­bude vy­ze­rať na tebe tak pekne žen­sky ako tento kú­sok ob­le­če­nia. Exis­tuje ne­spo­četné množ­stvo vzo­rov, stri­hov a fa­rieb šiat, z kto­rých si mô­žeš vy­brať podľa toho čo máš rada a čo pri­stane tvo­jej po­stave.

Mám pre teba pár ti­pov aké šaty zvo­liť a mô­žeš sa nimi in­špi­ro­vať.
p

zdroj: pin­te­rest

Ako prvý out­fit som vy­brala pá­si­ko­vané šaty voľ­ného strihu, ktoré skvele do­pĺňa ves­tička v army štýle. Ho­dia sa práve vtedy, keď sa chys­táš nie­kam na vý­let alebo bu­deš celý deň vy­ba­vo­vať veci v meste a po­tre­bu­ješ mať na sebe po­hodlné ob­le­če­nie. Do­plň ich ob­ľú­be­ným šper­kom, clutch ka­bel­kou a pek­nými san­dál­kami.

n

zdroj: pin­te­rest

Takto sa mô­žeš ob­liecť, keď si na do­vo­lenke a chys­táš sa na pre­chádzku po meste alebo pláži. K vzo­ro­va­ným ša­tám sa vý­borne hodí sla­mená taška a klo­búk. Na do­vo­lenku si ur­čite zbaľ mi­ni­málne troje šaty, naj­lep­šie každé iného strihu aj farby, ktoré s rôz­nymi do­pl­n­kami mô­žeš ne­us­tále ob­mie­ňať.

m

zdroj: pin­te­rest

Tre­tím dru­hom šiat sú opäť prúž­ko­vané, ale tieto majú dĺžku pod ko­lená, takže ich mô­žeš no­siť do práce, ale tiež sa ho­dia aj na rande, pre­tože ne­od­ha­ľujú prí­liš veľa, ale zá­ro­veň vy­ze­rajú zvodne. Vezmi si k nim sako alebo svet­rík na ve­čer, keď sa oc­hladí.

o

zdroj: pin­te­rest

Ak­tu­álne jed­ným z naj­väč­ších tren­dov tohto leta sú jed­no­značne od­ha­lené ple­cia, preto by si si mala za­do­vá­žiť práve tento typ šiat. Ta­kéto šaty sú zau­jí­mavé samy o sebe, takže zby­točne k nim ne­kom­bi­nuj prí­liš veľa do­pl­n­kov, skôr sa riaď jed­no­du­chos­ťou a pri­daj na­prí­klad vý­razné to­pánky.

Tak čo, in­špi­ro­vala som Ťa a za­čneš no­siť šaty viac? 😉

co­ver foto: pin­te­rest

Komentáre