Ži­vot ti dá len toľko, koľko do neho vlo­žíš. Ži­vot nie je ur­čený pre prie­merné mo­menty. Ži­vot nie je vy­tvo­rený pre to, aby si stag­no­vala a ro­bila to isté znova a znova. Ži­vot nie je ur­čený na plyt­va­nie tvojho času.

Ži­vot je ur­čený pre za­mi­lo­va­nie sa a pre to, aby sme si ho uží­vali. Áno, každý máme ob­do­bia v ži­vote, v kto­rých ne­vieme ako ďa­lej a svoj ži­vot si ne­vá­žime, no nie je dô­vod na pa­niku.

Ži­vot je ur­čený pre zly­ha­nie a úspe­chy. Je ur­čený pre pády, zlo­mené srd­cia a nové lásky. Je ur­čený pre bo­lesť, vieru a lásku. Je ur­čený pre veľké ob­ja­tia a dlhé roz­ho­vory, ktoré majú zmy­sel.

Už je to dlho, čo som si vši­mol, že ľu­dia úspe­chu len zriedka vy­se­dá­vali a dú­fali, že sa im veci pri­ho­dia. Vy­šli von a boli to oni, kto sa pri­ho­dil ve­ciam.“ – Le­onardo da Vinci

zdroj: unsp­lash.com

Ten do­sia­hol úspech, kto dobre žil, často sa smial, a veľa mi­lo­val. Kto si užil dô­veru pra­vej ženy, re­špekt in­te­li­gent­ného muža a lásku ma­lých detí. Ten kto za­pl­nil svoje miesto a usku­toč­nil svoje dielo. Kto za­ne­chal svet lep­ším, ako keď ho na­šiel.“ – Bes­sie An­der­son Stan­ley

Ži­vot bude len taký, aký si ho uro­bíš a bodka. Ne­mô­žeš ča­kať, že bude plný skve­lých zá­žit­kov a ra­dosti, po­kiaľ do neho dá­vaš zlú ener­giu. Ne­mô­žeš ča­kať, že bude plný skve­lých ľudí, ak máš okolo seba pria­te­ľov, ktorí ťa ne­pod­po­rujú a oho­vá­rate sa. Ži ži­vot, na ktorý bu­deš pyšná. Ži ži­vot, z kto­rého si nad­šená a te­šíš sa na každý nový deň.

Ži­vot, ktorý ne­bu­deš vní­mať len ako po­vin­nosť, ale ako skvelú zá­bavu, ktorá ťa ne­uve­ri­teľne baví. Ži ži­vot, do kto­rého vlo­žíš skvelú ener­giu a bu­deš na sebe pra­co­vať, aby si sa mala lep­šie. Ži ži­vot bez stra­chu a po­ni­žo­va­nia, pre­tože si to ne­za­slú­žiš. Ži ži­vot, ktorý bu­deš mať rada a ktorý si bu­deš vá­žiť.

Ži ži­vot, na ktorý bu­deš pyšná. 

Komentáre