Aj keď je od­ie­va­nie niečo, čo sa týka kaž­dého jed­ného, vždy som sa ho sna­žila po­u­žiť ako spô­sob se­ba­vy­jad­re­nia.  Do svo­jich out­fi­tov som vkla­dala od­kazy na veci, ktoré mám rada. Mohli to byť filmy, knihy, hudba alebo ume­nie. V jedno leto som do­konca pre­sved­čila mamu, aby mi ušila po­dobné sako, aké no­sil na kon­certy Chris Mar­tin. Také to s radmi gom­bí­kov  a s kaž­dým ru­ká­vom iným. No a čo, že väč­šina ľudí ne­chá­pala, no a čo, že som tomu roz­umela len ja sama? Cí­tila som sa naj­se­ba­ve­do­mej­šie na svete.

Pri hľa­daní svojho osob­ného štýlu a toho správ­neho „ne­nú­te­ného“ lo­oku som si uve­do­mila jednu vec: Naj­dô­le­ži­tej­šie je ob­lie­kať sa sama pre seba, nie pre to, aby som za­pô­so­bila na iných. Ne­vy­be­rám si ob­le­če­nie preto, lebo ur­čité veci sa jed­no­du­cho no­sia a ja sa sna­žím za­pad­núť, alebo sa bo­jím, čo na môj vý­zor po­vie ka­ma­rátka, ka­ma­rát, ko­le­gyňa, pria­teľ, ne­pria­teľ. No­sím ho pre po­cit a ná­ladu, ktorú vo mne vy­vo­láva. Pre­tože viem, čo som v jed­not­li­vých ku­soch pre­žila, na akom mieste som v nich bola, kto mi ich da­ro­val alebo kde som ich kú­pila . Tento po­cit pre­ží­vam iba ja, iba ja o ňom viem, a pop­ravde, vy­ho­vuje mi to, je to ako štít pred všet­kými po­hľadmi a ko­men­tármi, či už sú od ka­ma­rátky, ka­ma­ráta, ko­le­gyne, pria­teľa alebo ne­pria­teľa.

Stocksy_txp65833c14Rbs000_Small_73488-800x400Je vy­čer­pá­va­júce mys­lieť na to, čo asi po­ve­dia iní ľu­dia, a na ich pred­stavy o tom, ako máš vy­ze­rať. Ne­tráp sa nad tým, čo si ľu­dia mys­lia, ne­mu­síš vy­ho­vieť všet­kým na­okolo. Ne­ne­chaj sa zmiasť ide­ami o tom, čo je „cool“, alebo čo je vhodné pre tvoj typ po­stavy. Keď som ho­dila za hlavu sta­rosť nad ná­zormi dru­hých, do­sta­vil sa oslo­bo­dzu­júci po­cit, ruka v ruke s ak­cep­to­va­ním vlast­ného tela. Za­čala som proste mať rada sama seba, takú aká som. Ne­skôr zis­tíš, že ľu­dia re­špek­tujú tých, ktorí no­sia, čo chcú, pre­tože si že­lajú, aby oni sami mohli byť v ob­lie­kaní takí od­vážni.

zdroj foto: eli­te­daily

Komentáre