Biel­ko­viny. Vo svete fit­ness dosť známa a po­pu­lárna téma. Z kaž­dého rohu sa na vás va­lia in­for­má­cie a nové skú­se­nosti.

 

Raz vra­via to a druhý raz zase skú­šajú tamto. Čo je však pravda?

Môj známy mi po­ve­dal, že pravda ne­exis­tuje. Pravda je to, čo si mys­líme že je pravda.

Vo fit­ness svete sa po­hy­bu­jem ne­jaké tie roky a pravda, že zo všet­kého sa pri­berá, pravda nie je. Áno, pri­berá sa zo sa­cha­ri­dov a tu­kov, ale biel­ko­viny naše telo po­tre­buje ako soľ. Najmä tí, ktorí ak­tívne špor­tujú. Udr­žujú naše kosti zdravé a silné.  Mô­žeme sa biel­ko­vín na­jesť koľko chceme, ale ni­kdy sa ne­pre­me­nia na tuk tak, ako to zvyknú ro­biť sa­cha­ridy. Vďaka biel­ko­vi­nám nám ras­tie svals­tvo a spa­ľu­jeme do­konca aj vtedy, keď se­díme doma pri te­le­ví­zii a máme po­pu­lárny „rest day“.

Ča­so­pisy o zdraví, ma­ga­zíny a rôzne fit­ness články ho­vo­ria, že ide­álny stav je vtedy, ak prij­meme 2g biel­ko­vín na kilo váhy. Sa­moz­rejme, tí ľu­dia, ktorí ne­špor­tujú, me­nej a kul­tu­risti viac. Nič sa ale ne­deje, keď toto množ­stvo pre­kro­číme.

Mnoho žien, ktoré po­znám a cho­dím s nimi cvi­čiť, ve­čer po cvi­čení už nechcú jesť. Boja sa, že pri­berú. Pri­tom ja si doma do­pra­jem po cvi­čení riadny kus mäsa a ša­lát. Pý­tajú sa: „A ne­bo­jíš sa tých ka­ló­rii na ve­čer? Predsa, je to veľa …“ Ne­bo­jím sa. Pre­tože sú to kva­litné biel­ko­viny, z kto­rých sa ne­pri­berá a do­po­má­hajú mo­jim sva­lom.

Ak ešte stále ne­ve­ríte, uve­diem vám kon­krétny prí­klad. Je to osobná skú­se­nosť. Presne pred ro­kom  som tr­pela ano­re­xiou. Pri­znať som si to ale ne­priz­nala. Cvi­čila som a jedla som dosť. Dosť biel­ko­vín. Pri váhe 37kg som pri­jí­mala 130g biel­ko­vín. Teda, skoro štvor­ná­so­bok ako ur­čujú vý­ži­voví po­rad­co­via. A pri­brala som? Bo­hu­žiaľ nie. Keby áno, všetko by bolo inak. Takže to, že pri­be­ráme ne­majú na sve­domí biel­ko­viny.

Preto milé špor­tov­kyne a špor­tovci, ne­bojte sa biel­ko­vín. Hlavne po cvi­čení. Sú tak­tiež hlav­nou zlož­kou jedla a ne­mali by sme sa im vy­hý­bať ani vtedy, keď  chud­neme.  Ne­pri­be­rieme. Do­konca nám urých­lia naše chud­nu­tie a ne­ub­lí­žia nám.

Práve na­opak, po­môžu nám vy­bu­do­vať svaly a naše telo bude zdravé aj zvnútra.

ti­tulná foto: Pe­xels.com

Komentáre