Ni­kdy sa ne­vzdať zna­mená, že do bu­dúc­nosti vstú­piš smelo a se­baisto a každý deň bu­deš vní­mať ako prí­le­ži­tosť na­pre­do­vať v tom naj­lep­šom. Ni­kdy sa ne­vzdať zna­mená pri­jať každú novú vý­zvu ako vr­chol, ktorý treba zdo­lať, nie bal­van, ktorý ťa môže utla­čiť.

qhblafpy2uu-sergey-zolkin

Foto: unsp­lash.com

Máš pred se­bou skvelú bu­dúc­nosť; ne­vs­tú­piš však do nej na­plno, kým ťa bude dr­žať v za­jatí mi­nu­losť. Mi­nu­losť môže za­brá­niť v pre­ží­vaní ra­dosti, slo­body a uží­va­niu v prí­tom­nosti aj v bu­dúc­nosti – ak jej to do­vo­líš!
Na­šim po­sla­ním je, aby sme za mi­nu­los­ťou uro­bili hrubú čiaru a do bu­dúc­nosti sa dí­vali s ná­de­jou, od­va­hou a oča­ká­va­ním. Naj­lep­ším spô­so­bom, ako to ni­kdy ne­vzdať so svo­jou bu­dúc­nos­ťou je ne­uviaz­nuť v mi­nu­losti.

aec45a4b0293d0aab9141ddb7ed47181

Foto: pin­te­rest.com

Ne­ob­ze­raj sa späť!
Keď sa za­me­ria­vame na mi­nu­losť, ne­vi­díme bu­dúc­nosť. Sme zne­chu­tení, bez­radní a dep­ri­mo­vaní. Nech nie je naša mi­nu­losť dô­le­ži­tej­šia než bu­dúc­nosť. Ne­ve­nuj jej pri­veľa po­zor­nosti, lebo by ťa mohla okrad­núť o ra­dosť z prí­tom­nej chvíle a o ná­dej do bu­dúc­nosti.

Chcem, aby si po­cho­pila, že po­hľad späť ťa môže zni­čiť.


A preto, moja milá ka­ma­rátka, snaž sa aj ty ne­uviaz­nuť v mi­nu­losti a ne­stra­tiť to čaro bu­dúc­nosti, ale hlavne ne­stra­tiť to, čo je pre teba pri­pra­vené.

Komentáre