My ženy do­ká­žeme pre lásku uro­biť na­ozaj čo­koľ­vek. Ako­náhle sa za­ľú­bime, akoby sme pre­stali roz­mýš­ľať. Stalo sa to aj mne. Bez­hlavo som sa za­ľú­bila do nie­koho, komu na mne ab­so­lútne ne­zá­le­žalo. Zis­tila som to však veľmi ne­skoro. Uro­bila by som pre neho všetko. Spl­nila by som mu jeho sny a dala mu tak veľa lásky, že by jej mal do smrti do­sta­tok.

On však o moju lásku ne­stál. Ne­zá­le­žalo mu na mne ani spo­lo­vice tak ako mne zá­le­žalo na ňom. Až pri­ne­skoro som si uve­do­mila, že ma vy­užil. Moja láska pre neho nič ne­zna­me­nala. Sama seba som sa spý­tala: A prečo by pre neho mala aj niečo zna­me­nať, keď on sám ma ni­kdy ne­mi­lo­val?

 

Niečo sa mu na mne ne­pá­čilo a okam­žite to chcel zme­niť. Keďže som bola za­ľú­bená a uro­bila by som pre toho chlapa všetko na svete, ani som ne­ve­dela ako a zme­nila som sa. No on o tú zmenu ne­stál a aj tak ma veľmi ľahko pus­til k vode.

zdroj: Photo by Na­than Dum­lao on Unsp­lash

Moje srdce bolo opäť zlo­mené. Hor­šie však bolo to, že som už ne­bola sama se­bou. Ten chlap ma tak veľmi ovplyv­nil a zme­nil. Mala som iný po­hľad na svet, do­konca aj moje myš­lienky boli iné. To­tálne som kvôli nemu zme­nila štýl ob­lie­ka­nia, účes, chcela som pre neho pri­brať.

Aj tak ma opus­til. Moja zmena mu za to ne­stála. Pre­tože on nech­cel vzťah a ne­mi­lo­val ma, tak načo by mal byť so mnou. A ja som už ne­bola taká ako pred­tým. 

Preto sa, pro­sím ne­meň pre nie­koho, kto za to na­ozaj ne­stojí. Po­kiaľ ťa ten člo­vek z hĺbky srdca ne­mi­luje, ne­urob na svo­jom tele či duši ani tú naj­men­šiu zmenu len preto, aby si ho zís­kala. Lebo on ťa tak či tak jed­ného dňa opustí. Ak ťa sku­točne mi­luje, ne­túži predsa po tom, aby si sa len pre jeho roz­mar zme­nila. Zlatko, toto si navždy za­pa­mä­taj.

Komentáre