Možno len se­díš doma a ho­vo­ríš si, že všetky tvoje ka­mošky sú so svo­jím fra­je­rom a ty si sama alebo možno si v práci, ktorá ťa vô­bec ne­baví a ty sní­vaš o ces­to­vaní po svete. Ne­usaď sa pri tom, čo ťa ne­baví a ne­do­dáva ti ra­dosť. Ty si za­slú­žiš byť šťastná a ni­kdy ne­náj­deš šťas­tie, keď ne­bu­deš ro­biť, čo máš rada a ne­bu­deš s tými ľuďmi, ktorí ťa ro­bia spo­koj­nou a do­dá­vajú ti ra­dosť.16389-happy-girl-in-a-summer-dress-1920x1200-girl-wallpaperfoto: gistp­la­net.net

Za­slú­žiš si byť s tým člo­ve­kom, ktorý vidí, aká si a čo je v tebe a nie čo by chcel, aby si bola. S nie­kým, kto sa bude smiať na tvo­jich vti­poch, kto ti po ťaž­kom dni na­píše ako si sa mala, kto bude ces­to­vať tri ho­diny len, aby ťa vi­del. Pre­tože ak ne­vidí tvoje dobré srdce te­raz, ne­uvidí ho ni­kdy. To, že ti za­volá, či ne­pot­re­bu­ješ po­moc ak vie, že si chorá a ne­vieš sa po­sta­viť z po­stele sa po­číta, ale nie to, že ti na­píše iba o pol tre­tej v noci a iba, keď vie, že ty si na su­per párty bez neho.

Za­slú­žiš si byť s ľudmi, ktorí ťa in­špi­rujú, ktorí ťa majú radi a ve­ria v teba aj vtedy, keď ty v seba ne­ve­ríš. Ka­ma­rátka, ktorá po­u­ka­zuje len na tvoje slabé stránky aj keď vie, ako zle sa preto ci­tíš si ne­robí z teba len pria­teľ­ské žarty, ale zra­ňuje ťa. Je ťažké sa pre­stať stre­tá­vať s nie­kým, s kým si strá­vila toľko času, ale na­ko­niec zis­tíš, že vďaka tomu zís­kaš pries­tor pre no­vých in­špi­ra­tív­nych ľudí. Ľudí, ktorí ti do­dajú od­vahu, ukážu ti aká úžasná osoba si a ako si vá­žia, že ťa môžu mať vo svo­jom ži­vote.
happy-girlfoto: pub­lic­do­main­pic­tu­res.net

Nie každý deň bude dobrý, ale keď do­siah­neš spo­koj­nosť v tom, čo ro­bíš bude ti to do­dá­vať ener­giu pre­ko­ná­vať ťažké chvíle a po­hý­ňať ťa do­predu. Ty sama naj­lep­šie vieš, čo chceš, len mu­síš na­čú­vať sa­mej sebe a svojmu in­štinktu. Keď bu­deš na­sle­do­vať, čo ti ho­vorí tvoj vnú­torný hlas, ten ťa pri­ve­die na tie správne miesta a na­ko­niec k tým správ­nym ľu­ďom, ktorí uro­bia tvoj ži­vot krásny a je­di­nečný.

Komentáre