Uve­do­mila si nie­ktorá z vás, že nie­len  muži sú stále tí zlí? Že my ženy a naše žen­ské ja je na­ozaj hrozné? Uve­do­mila si si nie­kedy, že muži nás nie­kedy vô­bec ne­chápu? A uve­do­mila si si nie­kedy, že na chlapa sa nie­kedy hne­váme úplne bez prí­činy?

My ženy sme na­ozaj kom­pli­ko­vané po­vahy. Ná­lady me­níme z mi­núty na mi­nútu a to len preto, aby sme na seba strhli po­zor­nosť svojho pria­teľa a na otázku: „Zlatko, čo ti je?“, mohli od­po­ve­dať jed­no­du­chým nič. Často sa sťa­žu­jeme len preto, lebo chceme, aby nás hlad­kal a ute­šo­val. Há­dame sa s nimi pre to­tálne ne­zmysly. Ro­bíme z ko­mára so­mára. Vy­ťa­hu­jeme na neho chyby z mi­nu­losti. Žiar­lime. Nie­kedy až pri­veľmi.

weheartit 2

we­he­ar­tit.com

Milé žieňa, skús sa na chvíľku za­sta­viť, na­dých­nuť sa a po­roz­mýš­ľať nad tým, akí chlapi vlastne sú. Sú úplne jed­no­du­chí. Ne­ana­ly­zujú, ne­rie­šia, žijú tu a te­raz. Ak chceš, aby muži po­cho­pili nás ženy, skús najprv po­cho­piť ty ich.

Ak sa ťa opýta, čo ti je, už viac ne­od­po­ve­daj nič, ak ti na­ozaj niečo je. Ak mu dô­ve­ru­ješ a máš vo svo­jom par­tne­rovi aj naj­lep­šieho ka­ma­ráta, po­tom mu mô­žeš po­ve­dať, čo ťa trápi. Ne­na­dú­vaj sa hneď preto, lebo si ťa päť mi­nút ne­vší­mal. Ak sa ťa chlap ne­opýta na to, čo ti je, ne­hľa­daj hneď za tým to, že ho už ne­zau­jí­maš a že ťa vlastne ani ne­pozná. Proste ho už asi pre­stalo ba­viť pý­tať sa ťa čo ti je, ak na 90 per­cent zase od­po­vieš nič. Pop­rí­pade nemá pre neho zmy­sel vy­zve­dať ďa­lej, veď mu aj tak zase od­po­vieš, že ti nič nie je.

Ako sa my ženy vieme rýchlo po­sťa­žo­vať. Na náš malý šat­ník, na to, že pri­be­ráme hneď keď niečo zjeme, na bo­lesť, na všetko. Skús sa s nie­kto­rými ve­cami po­sťa­žo­vať skôr ka­ma­rátke na ká­vičke ako jemu. Muž asi ťažko po­chopí, že si ne­máš čo ob­liecť, ak vidí tvoju skriňu pl­ných vecí. Tiež asi ne­po­chopí bo­lesť, ktorú pre­ží­vame my a oni nie. 😉

pexels-photo-25866

pe­xels.com

Ak máš svojho pria­teľa na­ozaj rada, pro­sím, pre­staň sa s ním há­dať za ma­lič­kosti. Pre­staň všetko zve­li­čo­vať. To, že ti včera ve­čer ne­za­vo­lal alebo ne­pos­lal sm­sku na dobrú noc, ne­zna­mená, že na teba za­bu­dol, alebo je s inou. Možno bol len na pive s ka­mošmi. Za­spal pri filme. Hral sa na po­čí­tači. Jed­no­du­ché a vý­stižné. Nič ťažké. To, že za­vo­lal va­šej spo­loč­nej ka­ma­rátke a nie tebe, keď ste boli spolu von, ne­zna­mená, že chcel po­čuť ju. Možno mu len v den­níku ho­vo­rov vy­behla prvá a tak ju vy­to­čil. Ve­del, že ste spolu, že stačí za­vo­lať aj jej.

Stopni sa s uráž­kami. Ne­urá­žaj sa za všetko, čo ti po­vie. Ak to nemá rád, tak mu to ne­rob. On tým nič zlé nech­cel po­ve­dať, len ti dal jasne na­javo, že nemá rád, ak doňho stále str­káš, ne­bo­daj ho pred ka­ma­rátmi na­zý­vaš muc­kom. Ne­zna­mená to, že ťa pre­stal ľú­biť, len treba nie­kedy po­roz­mýš­ľať, čo, kde, pred kým ro­bíš a roz­prá­vaš. Ne­dá­vaj im za vinu niečo, čo ani ne­vieš ako bolo. Buď si ho vy­po­čuj alebo to ne­chaj tak, ale ne­do­mýš­ľaj si zby­točne.

Muž do tvo­jej hlavy ne­vidí. Ne­vie, že sa ti ne­páči, že ide zase von chľas­tať. Alebo že ti na vý­ro­čie ne­do­nie­sol kvety. Za­čni byť k nemu úp­rimná, všetko po­vedz na­ro­vinu. Bez zby­toč­ného pre­tva­ro­va­nia sa a iro­nic­kého pod­tónu. Ne­po­vedz mu, že je to v po­hode, ak to v po­hode nie je. Muž po­čul, že to je v po­hode, prečo by si mal teda mys­lieť opak?

elitedaily

eli­te­daily.com

Ne­vra­vím, že chlapi sú úplne ne­vi­niatka, ale skús sa aj ty nad se­bou za­mys­lieť . Nad tým, čo ro­bíš a ako sa ob­čas k nemu ne­fé­rovo sprá­vaš. Skús v sebe po­tla­čiť tú ma­ni­pu­la­tívnu, pre­fí­kanú ženu, ktorá sa za každú cenu chce do­stať von.

Skús as­poň na malú chvíľku žiť s ním tu a te­raz, ne­rie­šiť žiadne prob­lémy, už vô­bec ne­vy­ťa­ho­vať dávno (pre neho) za­bud­nuté veci z mi­nu­losti. Skús a uvi­díš, možno to bude lep­šie. Možno sa zrazu bu­deš ve­dieť po­zrieť na veci aj z iného uhla.

Buď že­nou, ktorú mu budú os­tatní chlapi len zá­vi­dieť.

Komentáre