Naj­hor­šie je za všetko sa ob­vi­ňo­vať. Áno. Ho­vo­rím o ob­dobí po roz­chode. Má nie­koľko fáz.

Prvá fáza – pi­ješ s ka­ma­rát­kami každý ví­kend. Máš mylnú pred­stavu, že al­ko­hol ti po­môže vy­ma­zať všetky spo­mienky. Omyl dievča.43e7b54a5e31cb9e105f51878f91523cfoto : pin­te­rest.com

Druhá fáza – sna­žíš sa stre­tá­vať s inými, aby si naňho ne­mys­lela. Možno to spo­čiatku za­be­rie. Až do doby, po­kiaľ v nie­kto­rých ve­ciach ne­zač­neš kaž­dého po­rov­ná­vať s ním. Pravda je, že úplne to­tož­ného už ur­čite ne­náj­deš.

Tre­tia fáza – pri­chá­dza najmä v ob­dobí sviat­kov. Na­prí­klad te­raz. Idú Via­noce. Spo­me­nieš si ako si s ním le­žala pred tel­kou , na­pchá­vala sa ko­lá­čikmi a sle­do­vali ste via­nočné roz­právky. Ako ste sa spolu bláz­nili v snehu…Milé spo­mienky. Ví­tam ťa dep­re­sia.4f467b47fd3dd1ff2697752193d2b12dfoto : pin­te­rest.com

Ho­vorí sa : čas vy­lieči všetky rany. Gra­tu­lu­jem tomu, komu sa to po­da­rilo. Túto na­ivnú pred­stavu som mala aj ja. Pre­šiel rok a možno by sa mi to aj po­da­rilo ne­byť toho, že si mi do ži­vota opäť vstú­pil. Tak dlho som si priala, aby si sa vrá­til, že keď som si mys­lela, že ma zas chceš, tak som úplne stra­tila hlavu. Som tak šia­lene po­sad­nutá túž­bou byť nie­kým mi­lo­vaná, že som sa akoby sama v sebe stra­tila…Ako keby som za­budla, čo chcem a proste som zmizla. Zme­nili sme sa. Obaja.

Jasné. Ani ja nie som bez­chybná. Ro­bila som ti to ťaž­šie. Bola som tvrdo­hlavá a pre­hnane žiar­livá. Do­vo­lila som ti do­stať sa až prí­liš hl­boko do môjho srdca. Preto to je také ťažké. A te­raz po roku sa tvá­riť, že všetko je preč… že ma nič ne­trápi…že, keď mi ho­vo­ríš o tvo­jich zá­žit­koch s inými, nič to so mnou ne­robí…že som nad ve­cou a stret­nu­tia s te­bou be­riem s ľah­kos­ťou…že si do­ká­žem s te­bou uží­vať, len tak bez ci­tov. Omyl. Bolí to. Desí ma pred­stava, že to je takto. Desí ma, že tak ako si pri­šiel zas od­ídeš. Viem, že pre teba to je jed­no­du­ché. Chceš sa ba­viť, uží­vať si ži­vot. To, že sa naše cesty opäť stretli be­rieš ako do­časné rie­še­nie. Kým ti do ži­vota ne­vs­túpi iná… tá pravá.1e2afdc67dc4d41b3cfd26a7f483918bfoto: pin­te­rest. com

A ja…Ja bu­dem opäť vho­dená do toho is­tého ko­lo­behu a na­ivne ve­riť fráze, že čas za­hojí všetky rany. Každá, ktorá si tým pre­šla vie, že nie je jed­no­du­ché len tak od­ísť. Prečo si po tom všet­kom zlom, čo ste spolu pre­žili, spo­mí­naš stále len na to dobré?! Prečo si ho stále ide­a­li­zu­ješ? Prečo ho ne­do­ká­žeš ne­ná­vi­dieť?….Tak PREČO? Pri týchto otáz­kach sa cí­time bez­radné ako deti. A od­po­vede sú prí­liš kom­pli­ko­vané na to, aby boli vy­slo­vené.

Každý máme svoje chyby, ale o tom to predsa je. Načo mi­lo­vať nie­koho do­ko­na­lého? Nuda. Tvrdo­hla­vosť, na­ivita, žiar­li­vosť, pa­pul­na­tosť…Aj to sú vlast­nosti, ktoré nás do­vedú k hád­kam, no nie­kedy k zá­bav­ným a úsmev­ným mo­men­tom…Ale to k vzťahu predsa patrí

Vedci tvr­dia, že páry, ktoré sa há­da­vajú majú dl­hší a zdravší vzťah…Hádky a rozb­roje viac ako raz do týždňa po­má­hajú k ot­vo­re­nej a úp­rim­nej ko­mu­ni­ká­cií vo vzťahu…Pri­pá­jam link, kto si bude chcieť pre­čí­tať viac: www.li­fe­hack.org/450390/coup­les-who-ar­gue-have-bet­ter-re­la­ti­ons­hips. No nie každý má na to rov­naký ná­zor. Čo treba k tomu, aby si bola nie­kým mi­lo­vaná?… Dáš mu po­mocnú ruku, keď to bude po­tre­bo­vať…po­držíš ho v ťaž­kých chví­ľach…bu­deš sa spolu s ním ra­do­vať z jeho úspe­chov…bu­deš stáť pri ňom…do­ká­žeš mu, že ti na ňom zá­leží…bu­deš mu verná kaž­dou bun­kou svojho tela…čo viac? Ne­viem. Viac dať ne­do­ká­žem. Nie te­raz. Ak vô­bec nie­kedy…Ak mi nie­kto po­radí, rada sa o to po­kú­sim…photo-1444839368740-f0d3572f8067

Foto: thought­ca­ta­log.com

Buď silná, bav sa, rob, čo ťa na­pĺňa…kecy. Čo ak nech­cem byť silná?! Čo ak sa chcem len skryť pod pe­rinu a pre­pla­kať celý ví­kend? Vy­liezť na najb­ližší ko­pec a z pl­ného hrdla si za­kri­čať?…Prí­liš dlho som sa hrala na tvrdú a usmie­vala sa na oko­lie. Nie­kedy je proste fajn byť sla­bou. Vy­pus­tiť zo seba vše­tok ten smú­tok a skla­ma­nie. Možno to po­môže. Možno ťa to na­kopne. No ne­po­môže ti to, aby si ho pre­stala len tak mi­lo­vať. To nejde…

Ti­tulná foto : thought­ca­ta­log.com

Komentáre