Áno, viem. Je to ná­zov filmu a po­kiaľ si ho ešte ne­vi­dela, tak si ho bež po­zrieť. Stretli ste sa nie­kde vonku alebo na in­ter­nete, máš po­cit že pre­sko­čila is­kra a po čase ne­chá­peš, prečo sa ne­ozýva. Pý­taš sa sama seba, čo ne­volá? Prečo ti ráno ne­na­píše sms? Stáva sa z teba no­vo­pe­čený fi­lo­zof, ktorý má, há­dam, viac te­órii ako Aris­to­te­les:

„Možno ne­mal čas, ur­čite je mimo mesta.“

„ Mys­lím, že mal toho veľa do školy.“

„ Bol v práci.“

„To preto, že sa mu vy­bil mo­bil.“

„Len sa bojí zá­väz­kov.“

Dievča pre­ber sa. Ne­mys­lím to vô­bec v zlom, práve na­opak, asi každé dievča si pre­šlo ta­kýmto ob­do­bím. Je dô­le­žité uve­do­miť si jednu vec. Ak by ťa mal sku­točne rád a chcel byť s te­bou, tak ta­kéto veci ne­rie­šiš. Žiadne ale ne­exis­tuje.  Ja viem, možno si sa za­mi­lo­vala, možno si ča­kala od neho viac, než ti bol schopný dať. Možno si v kú­tiku duše tu­šila, že z toho nič ne­bude a možno ťa na za­čiatku aj va­ro­val.

No ty si ve­rila, že ho jed­ného dňa možno zme­níš.  A ak nie jeho, tak as­poň jeho po­hľad na vzťahy. Na jed­nej strane si na­ho­vá­raš, že me­dzi vami je niečo viac, lebo by sa ne­bolo stalo, čo sa stalo. Ne­mi­lo­val by sa s te­bou, ne­na­pí­sal by ti opitý po­čas noci. A ak by ťa sku­točne nech­cel, tak by sa ani po tom týždni ne­oz­val. Ne­buď na­ivná. Jed­no­du­cho s te­bou byť nechce. Vy­pĺňaš mu čas.

tumblr_nyw1f5iv9d1ql1e8eo1_1280

na­po­le­on­four.com

Sta­čilo. Ka­ma­rátky ti to možno ne­vra­veli, pre­tože ťa majú pri­veľmi rady a možno by si ich ani ne­po­čú­vala. To, že ho v sku­toč­nosti ne­zau­jí­maš, ne­zna­mená, že nie si úžasná. Jed­no­du­cho ne­mô­žeš byť kaž­dého typ. Z času na­čas mu­síš po­čú­vať svoju in­tu­íciu a ne­hľa­dať vý­ho­vorky. Ľu­dia mi­lujú svoju slo­bodu a sú schopní sa jej „vzdať“, iba ak stretnú toho pra­vého.

No do­vtedy ťa budú brať, tak možno na jedno. Čím skôr si to pri­znáš, tým lep­šie. Ak si bu­deš za­mie­ňať chvíľ­kové po­bláz­ne­nie za lásku, ľahko by sa mohlo stať, že na ňu po­stupne za­nev­rieš. Len si pre­staň dá­vať plané ná­deje, daj bodku tam, kde patrí. Ne­hľa­daj vý­ho­vorky, ne­kom­pli­kuj to. Láska nie je až taká zlo­žitá, tá sku­točná sa na nič nehrá, ne­pot­re­buje pub­li­kum…

A v deň, keď sa ob­javí ten pravý, po­cho­píš, prečo ti to s ni­kým pred­tým ne­vyšlo.

Co­ver photo: www.pe­xels.com

Komentáre