Nie som pri­pra­vená na lásku, ale to ma ne­robí div­nou, zlo­me­nou alebo uzat­vo­re­nou. Ne­dr­žím sa ni­koho a už vô­bec nie toho, kto hľadá nie­koho, len aby ne­bol sám. Pre­tože, bu­dem k sebe úp­rimná, v blíz­kej bu­dúc­nosti ne­bu­dem pri­pra­vená na lásku.

Práve te­raz pra­cu­jem na mne. Pra­cu­jem na tom, aby som sa zlep­šila, aby som mala ži­vot na tej správ­nej ceste, aby som si pl­nila sny, ktoré mám. Chcem tie prázdne miesta v mo­jom ži­vote za­pl­niť sama. Nech­cem sa ob­rá­tiť na nie­koho a ne­chať ho, nech ich za­plní on. Nech­cem, aby nie­kto pri­šiel a sna­žil sa to do­kon­čiť, pre­tože to chcem uro­biť úplne sama.

Nie som pri­pra­vená na lásku, pre­tože stále pra­cu­jem na láske, lásky nie je ni­kdy dosť. Pra­cu­jem na láske k sebe sa­mej. Pra­cu­jem na tom, aby som mi­lo­vala svoju ro­dinu, aby som s nimi trá­vila čas, aby sme si roz­umeli.

pe­xels.com

Nie som pri­pra­vená na to, aby sa môj ži­vot zme­nil, pre­tože moje emó­cie a moje po­city sú ob­čas zdr­vené, pre­tože som ne­chala nie­koho iného, aby mal moje srdce. Nie som pri­pra­vená na stávku môjho srdca a po­tom si len zdvi­hnúť zlo­mené kúsky, keď budú pa­dať.

Sama seba som sa pý­tala, kedy sa chys­tám nie­koho si nájsť, bola som zú­falá z toho, že som sama. No jedna časť zo mňa za­čala kri­čať. „Pa­ne­bože, dievča, si mladá. Si ešte ďa­leko od toho, aby si sa usa­dila.“

pe­xels.com

Veď predsa mô­žem byť úplne šťastná sama, mô­žem cí­tiť po­koj bez toho, aby nie­kto vedľa mňa spal a mô­žem sa ísť sama na­jesť do re­štau­rá­cie a ne­pot­re­bu­jem nie­koho, aby cho­dil so mnou na rande.

Nie som pri­pra­vená na lásku a to nie je nič zlé, nie je nič zlé so mnou.

pe­xels.com

Mô­žeš sa na mňa po­ze­rať divne, mô­žeš sa ču­do­vať, čo ro­bím zle, mô­žeš nado mnou ohr­núť nos, keď po­viem, že som stále sama, ale na ni­čom z toho ne­zá­leží. 

Pre­tože na tom, že som sama nie je nič zlé.

Nie som pri­pra­vená na lásku, a to je v po­riadku, pre­tože môj ži­vot je úplný a to pre mňa stačí. Som dosť pri­pra­vená na seba.

Komentáre