Sú ľu­dia, ktorí ťa majú radi a sú ľu­dia, ktorí sa vždy budú na teba po­ze­rať po­me­dzi prsty. Naj­lep­šie spoz­náš člo­veka, ak bu­deš na­čú­vať tomu, čo on ho­vorí a nie tomu, čo ho­vo­ria o ňom os­tatní. Ľu­dia sa vždy sta­vajú do role sud­cov. Mys­lia si, že veľmi dobre ve­dia, kto sú tí druhí, ako žijú, aké je ich vnútro alebo čo pre­žili. Iba ty sám naj­lep­šie vieš, kým si na­ozaj. To os­tatné sú iba ľud­ské dom­nienky, do­hady, súdy alebo aj reči iných, ktoré ťa vy­kres­lili nie práve v naj­lep­šom svetle.stocksy_txp408f4473ane000_small_548711foto: eli­te­daily.com

Sú ľu­dia, ktorí majú po­cit, že ve­dia o tebe všetko. Sú schopní si spra­viť o tebe jasný ob­raz, pre nich jasný, a teba k tomu ne­budú vô­bec po­tre­bo­vať. Po­sú­diť nie­koho, kým je na­ozaj, je viac než ťažké. Veď aj dl­ho­roční známi, či man­že­lia po ro­koch zis­ťujú, že sa až tak úplne ne­poz­najú. Vždy ich do­káže niečo prek­va­piť. Možno si sa aj ty sám s tým stre­tol, že člo­vek, o kto­rom si bol pre­sved­čený, že ho po­znáš do­ko­nale, bol vlastne nie­kým úplne cel­kom iným. Či už v tom po­zi­tív­nom alebo ne­ga­tív­nom slova zmysle.screen-shot-2016-07-08-at-6-58-56-pmfoto: thought­ca­ta­log.com

Ver, že aj keby si bol tou najš­ťav­na­tej­šou bros­kyn­kou na svete, vždy sa nájde nie­kto, kto bros­kyne proste ne­znáša. Často sa sna­žíme dru­hým vy­ho­vieť, či za­vďa­čiť. No väč­ši­nou je to márne. Ak sa sna­žíš byť „dob­rým člo­ve­kom“, môže sa to v ko­neč­nom dô­sledku ob­rá­tiť proti tebe, ak sa tvoje sprá­va­nie zmení na za­vďa­čo­va­nie iným. Dob­rým člo­ve­kom predsa mô­žeš byť aj bez toho, aby si vždy nie­komu vy­chá­dzal v ús­trety.

Sta­raj sa o to, čo si mys­lia os­tatní a vždy bu­deš ich väz­ňom.“ LAO-C

Sú veci, proti kto­rým sa jed­no­du­cho bo­jo­vať nedá. Alebo sa nedá s tým proste nič uro­biť. Každý by bol rád ob­ľú­bený. Každý by bol rád, keby ho tí druhí pri­jí­mali ta­kého, aký je. Aj s chy­bami, aj so všet­kými jeho vlast­nos­ťami. Ale ne­mô­žeme ovplyv­niť, či to tak bude. Ná­zor dru­hých ostáva aj na­ďa­lej iba ich ná­zo­rom. Je to ich vlastný ob­raz, ktorý si na­kres­lili vo svo­jej hlave. Po­s­kla­dali si tvoju osobu z ma­lých úlom­kov. Z jed­nej si­tu­ácie, z jed­ného po­hľadu a ani z jed­ného slova ne­po­s­kla­dáš ce­lého člo­veka. Na­priek tomu to mnohí tak ro­bia. Za­tvá­rajú pred te­bou všetky brány. Je zby­točné sa ich sna­žiť odo­mknúť, pre­tože majú silný zá­mok a tvoj kľúč doň ni­kdy ne­bude pa­so­vať. Nie vždy bude sta­čiť to, čo práve ro­bíš.15469997838_6490abf013_kfoto: thought­ca­ta­log.com

Ak som sa nie­čomu na­učila, tak tomu, že ni­kdy ne­do­nú­time tých dru­hých, aby nás mali radi. Ni­kdy. A preto je lep­šie zo­stať sám se­bou a srdce mať aj na­ďa­lej ot­vo­rené. Aj voči tým, ktorí sa stali aký­misi po­my­sel­nými ne­pria­teľmi. Pre­tože ak sa na nie­koho hne­váš, vo svo­jom srdci si ho za­bil. O tom je aj od­púš­ťa­nie. O tom je aj pri­jí­ma­nie vecí. Ni­kdy to ne­pôjde ľahko, ale aj po­kus sa po­číta. Celý ži­vot sa učíme pri­jí­mať veci také, aké sú. To nás učí väč­šej po­kore. Kaž­dého jed­ného z nás. Ne­mu­síš sa sna­žiť zme­niť dru­hých. Stačí, ak zme­níš sám seba. A vtedy sa tým môže zme­niť úplne všetko.

Ne­mu­síme sa dru­hých sna­žiť pre­sved­čiť, kto vlastne sme. Alebo sa im sna­žiť vy­vrá­tiť ne­jaké in­for­má­cie, ktoré sa ne­za­kla­dajú na pravde. Každý člo­vek, ktorý ťa bude chcieť bliž­šie po­znať, ti to dá ur­čite po­cí­tiť. Bude ko­mu­ni­ko­vať s te­bou, nie o tebe. Vždy po­znáš, ak má nie­kto svoje srdce pre teba ot­vo­rené. Tak, ako do­ká­žeš vy­cí­tiť, kedy tomu tak nie je. Každý sme ne­jaký, kaž­dému vy­ho­vuje nie­kto iný. Možno tvoja osoba nie je kaž­dému po chuti. Veľa spra­via aj sym­pa­tie. Je toľko vecí, ktoré na to vplý­vajú. Ni­kdy ich ne­bu­deš mať pod kon­tro­lou, tak prečo sa o to po­kú­šať a strá­cať tak čas. Ne­mu­síme vní­mať tých dru­hých hneď ako zlých, len preto, že nás ne­pri­jali. Ani ty sám možno ne­pri­jí­maš kaž­dého, koho stret­neš.

Pre ne­správne osoby ne­bu­deš ni­kdy dosť cenný. Ale pre tie správne bu­deš zna­me­nať všetko.

foto: thought­ca­ta­log.com

 

Komentáre