Možno si to už za­žila.  Stretla si ho, bolo ti s ním fajn, všetko bolo su­per, roz­umeli ste si, pre­behla is­kra a po­dobne. Prvé stret­nu­tie, druhé, tre­tie, štvrté… ťa­halo sa to pár týž­dňov, prí­padne aj me­sia­cov. Ne­sprá­val sa k tebe ako ku ka­ma­rátke, mala si po­cit, že to sme­ruje k nie­čomu váž­nej­šiemu, veď prečo nie, keď všetko bolo tak su­per, že?

Ak je nám,  s chla­pom dobre, vy­ho­vuje nám, ne­vi­díme dô­vod , prečo tento stav ne­po­su­núť do vyš­šieho le­velu – do vzťahu. Há­čik je však v tom, ak sa ON na tento „stav“ ešte ne­cíti. Vy­ho­vuje mu Vaša me­dzi­fáza,  po­tre­buje čas, nechce sa ešte via­zať, chce za­dné dvierka, bojí sa, aj keď ča­som „boh vie, možno z toho bude láska“.  Nechce teda za­tiaľ vzťah, ale nechce ťa ani stra­tiť.

pe­xels.com

No a ty, keďže si si ho za ten čas ob­ľú­bila, pri­stú­pila si na túto „ča­kačku“ a ča­kala, kým bude pri­pra­vený váš už „skoro vzťah“ pre­su­núť do ofi­ciál­nej ro­viny. Možno si sa teda doč­kala, a dnes ste šťastná dvojka. V opač­nom prí­pade si skla­maná, pre­tože jemu by Váš „ skoro vzťah“ vy­ho­vo­val snáď aj več­nosť a tvoje ná­deje sa roz­bili na mi­lión ku­sov…

pe­xels.com

Drahá moja, možno to bude znieť ako klišé, ale tento chla­pec (nie chlap), nie je pre teba. Chlapci na vzťah zrelí nie sú, a do štá­dia chlapa po­tre­bujú do­spieť. Chlapci sa to­tiž boja akej­koľ­vek zod­po­ved­nosti vrá­tane zá­väz­kov.

Za­slú­žiš si pl­no­hod­notný vzťah s chla­pom, ktorý bude ve­dieť, že ťa chce. Bude ve­dieť, že ty si tá, s kto­rou chce na­ozaj byť a ne­bude po­tre­bo­vať ani mi­nútu času na to, aby to zis­til, či sa o tom pre­sved­čil. Za­slú­žiš si chlapa, ktorý ťa ne­bude ži­viť prázd­nymi ná­de­jami a re­čami o čase. Za­slú­žiš si chlapa, ktorý bude hrdý na to, že mô­žeš byť jeho po­lo­vič­kou, ako aj on tvo­jou. Za­slú­žiš si chlapa, ktorý ti ne­do­volí zby­točne ča­kať. Za­slú­žiš si nie­koho , kto s te­bou bude za­ob­chá­dzať s re­špek­tom. Za­slú­žiš si nie­koho, pre koho bude „ skoro vzťah „ s Te­bou veľmi málo…

Komentáre