Ťažko s nimi, no ťaž­šie bez nich. Muži. By­tosti, ktoré nám ne­dá­vajú spá­vať. Sú s nami v zlých či v dob­rých ča­soch. Sú na­šou sú­čas­ťou a my ich zbož­ňu­jeme. Av­šak ako u nás vy­vo­lajú mo­tý­liky v bru­chu, ve­dia nás po­riadne po­trá­piť a ča­sto­krát vy­ro­níme pre nich ne­jakú tú slzu. Tak ako, aj my ne­chá­peme im, oni ne­chápu nás. Ob­čas na nich za­nev­rieme a sľu­bu­jeme sebe sa­mej, že už ni­kdy viac. Na­ko­niec aj tak vy­hrá tá láska ne­beská.

Av­šak, čo ak sú nie­ktorí muži skrátka len na pria­teľ­stvo? Ne­vinné, úp­rimné a na­ozaj svoj­ské. Pri­znajte sa baby. Že si nie­kedy lep­šie roz­umiete s mužmi, ako so že­nami? Je skvelé byť v muž­skom svete, po­kiaľ v ňom mô­žeš byť že­nou.

Ka­ma­rát, brat či spo­lu­žiak. Každá ho máme. Nie­kto, komu ne­vadí, ak idem von v tep­lá­koch a mi­kine. Nie­kto, na kom ne­mu­síš sle­do­vať to, ako sa ob­lie­kol a cí­tiť sa me­nej­cenne. Ja ne­ho­vo­rím o chla­povi, ktorý je vo „frien­dzone“. Možno sám má fra­jerku, ta­kisto ako ty máš pria­teľa. No jed­no­du­cho ste ka­moši. Bez skry­tých emó­cií, bez toho, aby ste v tom hľa­dali niečo viac. Proste ste skvelí pria­te­lia. V mi­nu­losti som uva­žo­vala, či na­ozaj môže exis­to­vať nor­málne a úp­rimné ka­ma­rát­stvo me­dzi mu­žom a že­nou. Či to nie je len ta­jom­stvo, kde ty alebo on ste vo „frien­dzone“. Exis­tujú také pria­teľ­stvá?

bhwea3pbu4w-jordan-whitfield

unsp­lash.com

Exis­tujú. Čím som star­šia, tým viac mi vy­ho­vuje muž­ská prí­tom­nosť. Možno preto, že chlapi sú väč­ši­nou tí vtipní. Tí, ktorí sa ne­us­tále smejú a vi­dia veci také, akými sú. Ne­ho­vo­rím, že ne­mám ka­ma­rátky, ale niečo na tých mu­žoch bude.

Mnoho žien mi dá za pravdu. Ne­vadí nám, ak mô­žeme byť sú­čas­ťou muž­ského sveta, po­kiaľ mô­žeme byť v ňom že­nami, no­siť sukne, ma­ľo­vať sa, no jed­no­du­cho roz­prá­vať sa aj o iných ve­ciach ako sú móda či vzťahy. V muž­skom svete za­čí­nam byť viac sama se­bou. Je to spon­tánne, s iró­niou, s hu­mo­rom a so sar­kaz­mom. Je to ne­zá­vislé, ne­cí­tim v ňom fa­loš a ná­zory mu­žom sú o niečo re­álne, ako tie naše.

Ni­kto mi ne­vy­číta, ako som sa dnes ob­liekla, či to, čo mám na sebe je v móde a či sa v tom na­ozaj cí­tim dobre. V tom si vá­žim ka­ma­rá­tov, mu­žov, ktorí ťa berú ako rov­no­cennú. Berú ťa ako nie­koho, s kým si mô­žeš za­hrať hry, s kým ísť na pivo, ra­diť mu o že­nách a vieš, že ťa ne­budú oho­vá­rať. Jasné že po­tre­bu­jeme i ženy. No ob­čas sa skla­meme a zra­níme. Mnoho žien, ktoré po­znám, pre­stanú ve­riť rov­na­kému po­hla­viu a chcú pria­teľ­stvo, v kto­rom sú si isté samé se­bou. Za­čnú si roz­umieť viac s chlapmi, no stále sú to tie nežné žen­ské, ktoré sa ne­mu­sia pre­tva­ro­vať a sna­žiť sa za­pad­núť do muž­ského sveta. Sú v ňom skrátka stále že­nami.

large

we­he­ar­tit.com

Týmto člán­kom chcem po­ďa­ko­vať kaž­dému mu­žovi a aj mo­jim dra­hým naj­lep­ším ka­ma­rá­tom za to, že ma berú v muž­skom svete ako ženu. Že mi ve­dia za­li­cho­tiť bez toho, aby som v tom mu­sela hľa­dať niečo viac. Že ne­majú prob­lém si so mnou za­hrať hry či blú­diť noč­ným mes­tom.

Vďaka Ti, drahý pria­teľu za to, že mi po­ra­díš a že sa zau­jí­maš ako sa mám.

Ďa­ku­jem Ti za to, že ma vždy ro­zo­sme­ješ a vi­díš ži­vot taký, akým je. Vďaka Ti, dobrý ka­ma­rát za to, že mi po­núk­neš ci­ga­retu z času na čas a ne­vy­čí­taš mi to, že ju po­tre­bu­jem. Vďaka, že mi po­mô­žeš, keď to na opät­koch ne­z­vlá­dam. Ďa­ku­jem drahí páni, že ne­máte prob­lém sa s nami opiť, keď sme smutné a ne­vy­čí­tať nám to. Ďa­ku­jem muž­ským pria­te­ľom za to, že nás, ženy, chcú ako ženy-ka­mošky, ktoré mi­lujú muž­ský svet, ak v ňom môžu byť že­nami.

Vďaka muži, ka­moši, spo­lu­žiaci! 

Ste skve­lými pria­teľmi!

„Ne­vadí mi žiť v muž­skom svete, po­kiaľ v ňom mô­žem byť že­nou.“
– Ma­ri­lyn Mon­roe

Komentáre