Každá house party je je­di­nečná, ale na má­lo­ktorú sa chceme vrá­tiť. No ty si sa vrá­til. Pri or­ga­ni­zo­vaní bytu sa zvy­čajne prí­liš ne­roz­mýšľa nad de­tai­lami a tak to aj vy­zerá. Ja som si dala viac zá­le­žať a o mo­jich house párty sa za­čalo ho­vo­riť čo­raz čas­tej­šie a na­ko­niec sa zja­vil aj on. 

Aby bol práve tvoj byt ten naj, pri­ná­šam ti 3 veci, na ktoré by si sa mala za­me­rať.

Miesto

Či už bý­vaš sama, v pod­nájme alebo sú tvoji ro­di­čia práve cez ví­kend preč, je dô­le­žité aby sa hos­tia cí­tili čo na­ju­voľ­ne­nej­šie. Všetci sme za­žili hos­ti­teľa, ktorý celý ve­čer hostí okri­ko­val, aby si ne­sa­dali na ro­dinnú re­lik­viu a ne­opie­rali sa o pa­ra­petu, lebo ju otec ne­vie opra­viť od 90. ro­kov. Preto – všetko, čo nech­ceš, aby skon­čilo mierne po­ško­dené, ob­liate alebo proste rozt­ries­kané, uprac do špajze alebo do skrine. Alebo do izby, ktorú za­mkneš na kľúč. Urob čo naj­viac voľ­ného pries­toru a stôl s al­ko­ho­lom daj podľa mož­ností na­bok, nie do stredu izby. Opité ta­nečné po­hyby bý­vajú ob­zvlášť ak­ro­ba­tické a nech­ceš predsa skon­čiť bez po­há­rov.

Čo sa vý­zdoby týka, tu je všetko na tebe a tvo­jich ka­ma­rá­toch. Osobne ja si mys­lím, že te­ma­tické párty majú svoje čaro a me­nej sa po­do­bajú na zraz ano­nym­ných al­ko­ho­li­kov. Po­sta­raj sa aj o to, aby bol do­sta­tok miesta na se­de­nie, a ak si za­vo­lala 30 ľudí a máš iba jednu se­dačku – im­pro­vi­zuj. Na zem hoď van­kúše alebo deky, uvoľni pa­ra­petu od kve­ti­ná­čov alebo pre­miestni sto­ličky z ku­chyne do izby.

ar­chív Fer­net Stock

Po­sta­raj sa o hostí

A to v te­ku­tej i tu­hej forme. Fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú, preto po­kojne mie­šaj vlastné drinky, ale mal by sa ten al­ko­hol aj dať piť v re­la­tívne triez­vom stave. Ak si ne­trú­faš na bar­man­ský skvost, siahni po nie­čom, čo je hneď za­ru­čene dobre ochu­tené, ale má aj ten správny per­cen­tu­álny po­mer, na­prí­klad Fer­net Stock Cit­rus – je ide­álny na leto, a je vhodný ako sa­motný, tak aj ako sú­časť drin­kov s ovoc­nými džúsmi alebo osved­čený ba­vo­rák, teda fer­net s to­ni­kom jed­no­du­cho ne­s­klame ni­kdy. Ne­za­bú­daj však na to, že opití ľu­dia sú hladní ľu­dia a ten, kto pije na­lačno, od­chá­dza z bytu na­silu a po­sledný. Pri­prav ne­jaké chle­bíčky alebo ša­láty, vy­hni sa aro­ma­tic­kému ces­naku a ne­od­po­rú­čam ani do­nášku sushi. Ja som osobne zás­tanca sk­le­ne­ných po­há­rov, no ak ich ne­máš do­sta­tok, rad­šej na­kúp všet­kým rov­naké veľké čer­vené ako v ame­ric­kých fil­moch. A bu­deš mať me­nej ro­boty s umý­va­ním.

ar­chív Fer­net Stock

At­mo­sféra

Všetko vyš­šie spo­me­nuté je ti na­nič, ak na byte ne­vládne prí­jemný vibe. Ak ste par­tia ka­mo­šov, tak su­per, ak sa však ľu­dia me­dzi se­bou ne­poz­najú, ne­seď na mieste a ako hos­ti­teľka ich všet­kých po­zoz­na­muj. Čím som star­šia alebo opi­tej­šia, tým viac zá­bavné mi prídu spo­lo­čen­ské hry. Dobble, Ac­ti­vity alebo Cards against hu­ma­nity by si mala mať ur­čite po ruke – ur­čite sa pri nich veľa na­sme­jete a zá­ro­veň lep­šie spoz­náte. K at­mo­sfére patrí aj hudba a ide­álne z kva­lit­ného re­práku.

shut­ters­tock.com

Ne­za­bú­daj však, že hlav­ným cie­ľom house party je za­ba­viť sa v po­hodlí do­mova. A to aj keď si hos­ti­teľka. Uvoľni sa, vezmi po­hár do ruky a bav sa s pria­teľmi. Veď aj o tom je ži­vot.

Komentáre