Čierna farba – Módna stá­lica, ktorá asi ni­kdy ne­o­mrzí. Podľa star­ších ge­ne­rá­cií je čierna po­va­žo­vaná len za farbu smútku, no v dneš­nom mód­nom svete je to úplne inak. Čierna bola, je aj bude In a dá sa no­siť na milión spô­so­bov. Je zna­kom ele­gan­cie, lu­xusu, nob­lesy, tak­tiež sa ňou dajú za­kryť rôzne ne­do­ko­na­losti a to naj­lep­šie – zo­štíh­ľuje. Dá sa po­ve­dať, že je to priam do­ko­nalá farba.

13257060_683301545144089_438703696_n(1) foto: ins­ta­gram

Po­znáš ten po­cit, keď ne­vieš čo na seba, ne­vieš ako sa zla­diť alebo čo sa na danú prí­le­ži­tosť hodí. V kaž­dom prí­pade sa ne­boj siah­nuť po ne­star­nú­cej čier­nej, ktorá sa dá no­siť na mi­lión spô­so­bov. Či už ako nosná farba ce­lého ou­fitu, alebo iba na jed­nom kúsku ob­le­če­nia v po­dobe na­prí­klad „little black dress.“ A čo ma veľmi teší je fakt, že v sú­čast­nosti sú veľmi ob­ľú­bené all black out­fity, kto­rými ne­po­ka­zíš na­ozaj nič, preto sa ne­boj do nej ob­liecť od hlavy až po päty, pop­rí­pade out­fit roz­biť jed­ným fa­reb­ným kús­kom a bude to vždy vy­ze­rať trendy.

14033665_1054220884659180_1174442226_n                  foto: ins­ta­gram

13381051_502685799925458_1893360596_n                 foto: ins­ta­gram

12965268_597273810430193_6364630_n                       foto: ins­ta­gram

                                                            13129533_1768403520056180_1124240107_n                       foto: ins­ta­gram

                                                             13671717_250406015345378_699500784_n                       foto: ins­ta­gram

13109052_236883836671332_1902874429_n                       foto: ins­ta­gram

co­ver foto: ins­ta­gram

Komentáre