Prečo ro­biť kam­paň, keď rad­šej môžme uro­biť film?

Bur­berry so svo­jim mar­ke­tin­gom ni­kdy ne­s­klame a spo­me­dzi pop­red­ných zna­čiek sa v tomto ohľade radí me­dzi špičku. A ani tieto Via­noce nie sme jej kam­pa­ňou skla­maní.

Tra­dičný takt brit­skej značky na­hra­dila se­ri­óz­nej­šia nôta a vzni­kol 3-mi­nú­tový film, ktorý dra­ma­ti­zuje prí­beh jej za­kla­da­teľa – Tho­masa Bur­ber­ryho.

Pri­prav si pu­kance, čaká ťa krátky, no in­ten­zívny zá­ži­tok.

Komentáre