Každý z nás je ur­či­tým spô­so­bom ovplyv­ni­teľný a ja osobne si mys­lím, že to patrí me­dzi naše ne­ga­tíva. Je veľmi dô­le­žité, aby sme si ur­čili do akej miery do­ká­žeme byť ovplyv­ni­teľní.  Náš vek nám po­núka veľa prí­le­ži­tosti a skú­se­nosti, aby sme si vy­tvo­rili náš vlastný ná­zor a chá­pa­nie.

e495ff35ce1bc06317dd81f529c5bab5

photo: pin­te­rest.com

Člo­vek, ktorý má vlastné ná­zory, myš­lienky a chá­pa­nie, ne­mal by skon­čiť väč­ši­nou zma­ni­pu­lo­vaný, ale ni­kdy ne­ho­vor ni­kdy. Celá spo­loč­nosť, ktorá nás ob­klo­puje nás chce ovlá­dať. Pri­rov­nala by som to aj k ob­cho­dom. Čo mys­líš, ako nás ovplyv­ňujú vý­pre­daje a plné sk­le­nené vý­klady, v kto­rých nám svieti ten ná­zov: AK­CIA, SALE, 50% ZĽAVA, 100% VÝ­PRE­DAJ? Veď predsa aj ob­chod ma chce ovlá­dať a zma­ni­pu­lo­vať. AK sa nad tým po­riadne za­mys­líš, po­cho­píš, že mám pravdu. Je to ne­ve­domé, ale sme ovplyv­ni­teľní ľu­dia, takže do toho ob­chodu predsa len mu­síme vojsť 😀

Čo sa týka ľudí, ktorí sú okolo nás je to po­dobné. Je­den sa dá ovplyv­niť hneď, ten druhý až po pár mi­nú­tach a ten tretí vô­bec. Je to na kaž­dom z nás a je to o tom, ako tento pud máme vy­pra­co­vaný. Ale ako prí­dem na to, či to je aj moja slabá stránka ?

8e709186e1e92abcea99729e3e39e06d

photo: pin­te­rest.com

Skús sa po­zo­ro­vať. Na­píš tvo­jej ka­ma­rátke, či chce ísť do…… (naj­lep­šie nie­kam, kde to nemá rada) a uvi­díš, ako to skončí. Kto sa prvý pris­pô­sobí? Alebo si po­ke­caj s par­tne­rom a po­čú­vaj sa 😀 Si presne ten typ, ktorý si zmyslí, že to bude takto, je to proste takto? V tomto prí­pade je to lep­šie pre teba, pre­tože tá tvoja po­lo­vička, je tá ľah­šie ovplyv­ni­teľná, takže na tom až tak zle nie si. Keď si to zo­be­rieš na­opak máš na čom pra­co­vať.

Ni­kdy to ne­bu­deš mať ľahké. Ak ťa budú ľu­dia okolo teba ma­ni­pu­lo­vať a viesť ťa tam, kde si zmys­lia, ne­mô­žeš spoz­nať to, čo máš rada. Mu­síš mať predsa svoj ná­zor a svoje ná­pady. Možno si vra­víš, že ich predsa máš, skús sa za­mys­lieť znova! Ni­kdy si to ne­mô­žeš po­ve­dať, po­kiaľ sa ne­zač­neš po­zo­ro­vať a roz­mýš­ľať nad tým.

d1dc581fd8a9bb2be98a5d7be272c82b

photo: pin­te­rest.com

Osobne mám veľkú vý­hodu v tom, že som mys­li­teľ. Mno­ho­krát pre­mýš­ľam nad tým,  aká vlastne som a čo mô­žem ešte vy­lep­šiť, no je toho veľa. A preto aj tebe ne­zaš­kodí kú­sok se­bak­ri­tiky a pri­zna­nia si, na koľko si ovplyv­ni­teľná, pre­tože to môže vzrásť tam, kam nech­ceš.

Komentáre