Od­ma­lička ma ro­di­čia viedli k tomu, aby som si vá­žila všetko čo mám.. Uká­zali mi, aké dô­le­žité sú pri­ority a ako sa te­šiť zo ži­vota, aj keď zrovna ne­mám svoj deň. Ro­bím všetko pre to, aby ich vý­chova ne­bola zby­točná.

Čo sa týka teba. Spoz­nal si ma v čase, kedy som zú­falo hľa­dala ne­jakú úte­chu. Od­lú­če­nie od ro­diny som zná­šala hor­šie ako som si mys­lela. Bola som ti­ché, ne­vý­razné dievča. Kam sa to dievča stra­tilo, že?

he

thought­ca­ta­log.com

Ty si mi po­dal po­mocnú ruku a ani o tom ne­vieš. Ne­žia­dala som ťa o nič. Prosto si pri­šiel a stal si sa sú­čas­ťou môjho ži­vota. Deň nášho zo­zná­me­nia bol zvláštny. Už vtedy som ve­dela, že na teba ni­kdy ne­za­bud­nem. Niečo ma k tebe strašne ťa­halo. Av­šak nech­cela som si ťa bliž­šie pri­pus­tiť.  Chcela som pre­žiť deň a ísť do­mov. No ty si mi vždy do­ká­zal spes­triť deň.

Po­tre­bo­vala som tvoju spo­loč­nosť. Tá túžba bola omnoho sil­nej­šia ako môj plán pre­žiť sama dni, týždne, me­siace..Uká­zal si mi ako žiť bez vý­či­tiek. Ako sa smiať na­hlas na celé mesto a mať na háku, čo si kto myslí. Na­učil si ma uží­vať si každý deň.

asa

we­he­ar­tit.com

Nie som jed­no­du­chá po­vaha. Tvrdo­hlavá, no vo všet­kom som hľa­dala spô­sob, aby si bol šťastný. Drzá, no ty si to chá­pal. Bola som ľahko zra­ni­teľná. Do­ká­zala som si pri­znať svoju chybu, ale ba­vilo ma do­ťa­ho­vať sa s te­bou. Naše hádky ni­kdy ne­trvali dlho. Vieš prečo? Pre­tože som nech­cela prísť o nie­koho tak dô­le­ži­tého v mo­jom ži­vote ako si ty.

Zo za­čiatku som mala strach. Pri­zná­vam sa. Nech­cela som ťa za­ťa­žo­vať mo­jimi prob­lé­mami. Ne­pot­re­bo­vala som, aby ma nie­kto ľu­to­val. Po­tre­bo­vala som len byť v tvo­jom ná­ručí. Vtedy som bola šťastná, v bez­pečí.

asasasa

we­he­ar­tit.com

Od veľa ľudí po­čú­vam, ako ľu­tujú deň, kedy spoz­nali člo­veka, ktorý bol pre nich ke­dysi pri­orita. Prečo? Prečo by som mala ľu­to­vať, že som ho spoz­nala? On pri­nie­sol do môjho ži­vota len dobro. Ko­nečne som bola šťastná. Ne­ľu­tu­jem žiadne chvíle s ním. Ani tie zlé. Tak­tiež ne­ľu­tu­jem, že som sa za­ľú­bila. Ne­ľu­tu­jem ab­so­lútne nič!

Ne­ľu­tu­jem, že som ťa spoz­nala. Pre­tože si to naj­lep­šie, čo ma tu mohlo stret­núť. Za­slú­žiš si byť šťastný. Na­sle­duj svoje sny. Plá­nuj. Ver si. A ni­kdy, NI­KDY sa ne­meň. Ja tu bu­dem vždy pre teba. V dob­rom i v zlom <3 

Komentáre