Keď sme sa pr­vý­krát stretli ani vo sne by mi ne­na­padlo, že spolu zo­sta­neme. Bol to pre mňa je­den veľký sen, ale mys­lela som si, že sa pre­bu­dím a ty tam ne­bu­deš. Av­šak…opak bol prav­dou. Ty si zo­stal aj na­priek tomu, že som ti v ten ve­čer po­ve­dala asi na­ozaj všetko. Ja ale ne­vi­dím, dô­vod prečo by som ti mala kla­mať a ro­biť me­dzi nami roz­pory, keď s te­bou chcem byť. Chcela som za­čať s čis­tým ští­tom. A tak som ča­kala na tvoju re­ak­ciu. Do ni­čoho som ťa ne­nú­tila, ke­dy­koľ­vek si mo­hol od­ísť. Ale ty… Ty si os­tal…


Bol si pri mne aj v ťaž­kých chví­ľach, kedy to so mnou nie je jed­no­du­ché, keď mám tie svoje ná­la­dové stavy, keď som pro­tivná a zlá a do­konca si sa na mňa ni­kdy ne­na­štval. To je pre mňa úplne ne­po­cho­pi­teľné. Mám na mysli tú tvoju vy­rov­na­nosť a od­da­nosť. Ani raz si sa na mňa ne­poz­rel ako na blázna aj keď som si za­čala len tak po­spe­vo­vať či tan­co­vať upro­stred ku­chyne, alebo som do­stala zá­chvat chroch­ta­vého smie­chu, ktorý ne­šiel utí­šiť. Ne­sna­žíš sa ma zme­niť, na­opak. Ro­bíš to všetko so mnou, sto­jíš pri mne. Na ro­vinu po­vieš čo si mys­líš, alebo čo by si chcel. Ne­sna­žíš sa, aby som na to prišla sama. Uzná­vam, že keď hráme ne­jakú hru, tak ma ne­chá­vaš vy­hrať. Viem to! Ne­mysli si, že nie, ale páči sa mi to. A viem, že tebe sa páči môj ví­ťaz­nom tan­ček. 


A to si na tebe naj­viac ce­ním. Ne­sú­diš ma za iné z tvo­jej mi­nu­losti. Po­ze­ráš sa na svet ako na nád­herné miesto, kde sú všetci dobrí a tí čo nie sú, majú len zlý deň alebo hor­šie ob­do­bia. Po­ve­dala by som, že sa na ne po­ze­ráš cez ru­žové oku­liare. Na­ozaj ne­chá­pem ako sa to stalo, ale ja som v deň nášho zo­zná­me­nia ob­ja­vila ten naj­väčší po­klad a v žiad­nom prí­pade ho ni­komu inému ne­dám. Rad­šej by som ho sama za­ko­pala a vy­tvo­rila k nemu mapu, aby som sa k nemu mohla stále vra­cať.

Komentáre