Ži­vot je zvláštna spleť uda­lostí. Ak sa o niečo veľmi sna­žíme, máme po­cit, že sa to od nás vzďa­ľuje. Po­tom však príde mo­ment, kedy oto­číme tvár k slnku, všetky tiene padnú za nás a my si uve­do­míme, že pre­ží­vame to najk­raj­šie ob­do­bie v ži­vote.

Láska si ne­vy­berá deň, ani ho­dinu, kedy príde. Do­káže však zme­niť veľa a ak ju pre­ží­vaš, s is­to­tou vieš, že je to to najk­raj­šie, čo môže byť. Všetko je od­razu kraj­šie, každé ráno vstá­vaš s úsme­vom, ak vieš, že bu­deš s ním a často ti chýba až tak veľmi, že ne­vieš bez neho za­spať.

Na­priek tomu, že je láska tým, na čo si tak dlho ča­kala a o čom tak dlho sní­vala, vy­zý­vam ťa, ne­ľúbme lásku, ľúbme člo­veka! Pre­tože len vtedy si uve­do­míme, že ten, pre kto­rého bije naše srdce, je ešte viac, ako ten krásny po­cit, ktorý pre­ží­vame. Pre­tože len vtedy mô­žeme ľú­biť sku­točne.

3465EC4E00000578-3599945-image-m-9_1463699665049

pin­te­rest.com

Spo­mí­nam si, ako sme sa na jar, keď bolo vonku po dl­hej zime ko­nečne pekne, vy­brali na vý­let. Bola som vtedy tak vďačná za krásne miesto a chvíľu, kedy sa naše ruky spo­jili. Ne­za­ľú­bila som sa však do tej chvíle, ani tak do toho miesta, ako do teba, ktorý si ten vý­let na­plá­no­val a mal od­vahu spra­viť v na­šom vzťahu prvý krok.

Spo­mí­nam si aj na mo­ment, kedy sme sa ko­nečne zho­vá­rali o svo­jich po­ci­toch a znovu si úp­rimne vy­znali, čo k sebe cí­time. Ok­rem tej ma­gic­kej chvíle, zá­padu slnka a krás­nej prí­rody, som sa te­šila oveľa viac tomu, že sa to stalo práve s te­bou.

O niečo ne­skôr, v lete, keď sme sa vy­brali tma­vým le­som a ne­boli si istý ces­tou, som ti ve­rila. Do­te­raz som vďačná za to, že si bol so mnou, no najmä za to, že si to práve ty, že práve ty si ten bo­jov­ník, ktorý ma nie­len ochra­ňuje, ale po­máha mi nájsť slo­bodu, pri­čom si stále po mo­jom boku.

tumblr_m9pjqrm70Q1qhannlo1_1280

we­he­ar­tit.com

Áno, to, že som do­stala kvety, po­čula tie krásne vy­zna­nia a za­žila všetko to krásne, je to najk­raj­šie, čo pre­ží­vam. Nie však len kvôli tomu krás­nemu,  ale vďaka TOMU, ktorý ne­pres­tal bo­jo­vať o moje srdce ani dnes, po pre­káž­kach, ktoré nás stretli a z kto­rých sa stali nie prob­lémy, ale prí­le­ži­tosti k úp­rim­nému roz­ho­voru a vy­zna­niu.

Dnes už viem, že nie vždy za­ži­jeme len do­ko­nalé dni. Prídu dni, kedy bu­deme una­vení prá­cou, ško­lou či ži­vo­tom a na­miesto pek­ných vy­znaní sa bu­deme sťa­žo­vať. Prídu aj také, kedy spra­víme chybu a bude nás stáť veľa od­vahy ju pri­znať. Možno sa ani nez­hod­neme na všet­kom, alebo sa zra­níme bez toho, že by sme to chceli. Ak však ne­bu­deme ľú­biť len tie pekné oka­mihy, ale sku­toč­ného člo­veka, ktorý po­zná i naše sla­bosti a na­priek tomu nás má rád, vtedy bude i naša láska sku­točná.

Vtedy si uve­do­míme, akú hod­notu vo vzťahu má po­cho­pe­nie, po­ro­zu­me­nie a dô­vera. Po­tom si bu­deme vá­žiť každý mo­ment ešte viac a z krás­nych zá­žit­kov sa stanú ne­za­bud­nu­teľné. Tak ne­za­bud­nu­teľné, ako ten, kto­rému pat­ria tieto slová.

Komentáre