Áno, som sin­gle. A áno, chcela by som mať pria­teľa. Skôr či ne­skôr ur­čite. Ale mo­men­tálne to ne­pot­re­bu­jem. Ešte sa nech­cem usa­diť a hľa­dieť na po­city toho dru­hého. Ne­bu­dem ho­vo­riť „áno“ hneď pr­vému, čo sa na mňa pekne usmeje, len preto, aby som nie­koho mala. Z toho som už vy­rá­stla. A te­ším sa zo ži­vota aj keď som sin­gle. No a čo?!
93e58b9d25312eb2103a9978feb44cf2foto: tum­blr

Som tak krásne slo­bodná! A ja si to uží­vam. Ten po­cit, keď sa ne­mu­sím ni­komu spo­ve­dať, už ne­pot­re­bu­jem pre­žú­ro­vať noci ani dni. Som pri­pra­vená na všetko, čo príde. Ale mo­men­tálne som nad­še­nám kaž­dým no­vým ráno a roz­dá­vam úsmevy, kade cho­dím. Pre­tože to tak chcem a tak to cí­tim. Po­čú­vam len seba, svoje vnútro. Ne­há­džem sa už do ni­čoho po hlave a zvlád­nem ho­cičo, to viem.
BFFsfoto: eli­te­daily.com

Pre­tože, láska si za­slúži viac citu ako tla­če­nie na pílu. A ja tiež.

Hľa­dám nie­koho, kto ma ro­zo­smeje aj keď mi bude naj­hor­šie. Nie­koho, kto mi po­môže, keď už sama ne­náj­dem vý­cho­disko. Ten kto ma uteší, keď bu­dem skla­maná a nie­kto, kto mi za­svieti na cestu, keď bu­dem stra­tená.

Od­mie­tam brať lásku ako hru. Nie je au­to­bus, aby som na ňu vy­čká­vala. Nie je ne­do­sia­hnu­teľná. Láska je všade okolo nás. Je re­álna, či už tomu ve­ríš alebo nie. A príde aj ku mne, k tebe a do­konca aj k tomu, čo už stra­til ná­dej.

Láska nie je na jednu noc. A ozaj­stná láska sa ani s pro­mile ne­vyt­ratí. Ona si to­tižto za­slúži oveľa viac.

Mu­síme byť ne­ú­stupný a ne­mô­žeme kýv­nuť len tak na všetko. Hľa­dajme nie­koho, z koho spad­neme na za­dok. Ten, kto nás bude chá­pať, koho bude zau­jí­mať aký si mala deň. Ten, kto urobí všetko pre to, lebo vie, že nás to robí šťast­nými. A hlavne ten, kto nám dá po­cit bez­pe­čia.

Slo­bodné diev­čatá majú zlú re­pu­tá­ciu. Ľu­dia si mys­lia, že sme stále smutné, osa­melé. A ne­do­ká­žeme sa vy­spo­ria­dať so šťas­tím iných. Ale vieš čo?

Väč­šina z nás je sin­gle len preto, že to mo­men­tálne tak cí­time a pre­tože máme tro­chu strach. Pre­tože nič ne­bolí viac ako ne­na­pl­nený vzťah.
pexels-photo5foto: thought­ca­ta­log.com

Sme sin­gle. Lebo vieme, čo si za­slú­žime a ko­nečne sme na­šli svoju cenu. Ako ma môže ľú­biť nie­kto, keď sa ja sama ne­mám rada a ne­po­znám svoju hod­notu? Preto mu­síš naj­skôr nájsť samú seba. Nik iný to za teba ne­spraví. A ja už te­raz viem, že ne­hľa­dám 50%.

Za­slú­žim si 100%. Tak ako aj ty.

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre