Se­díš? Tak by si mala hneď vstať a za­čať na mieste be­žať, alebo sa ísť prejsť, pre­tože podľa naj­nov­šej štú­die ne­dos­ta­tok po­hybu je dru­hým naj­čas­tej­ším uka­zo­va­te­ľom pred­čas­nej smrti, hneď po faj­čení.

Prišli na to švéd­ski vedci, ktorí ana­ly­zo­vali úmr­tnosť na tak­mer 800 mu­žoch v stred­nom veku. A vieš čo zis­tili? Ak sa viac hý­beš, zni­žu­ješ tým ri­ziko pred­čas­ného úmr­tia až o 21%. Je dô­le­žité za­čať cvi­čiť už v mla­dom veku, ale pod­statné je udr­žať sa v kon­dí­cii aj v ne­skor­šom, stred­nom veku.

Hoci faj­če­nie bolo stále silno spá­jané s úmr­tnos­ťou, vedci zo­stali prek­va­pení, pri zis­tení, že ne­dos­ta­tok po­hybu tak­tiež silno vplýva na úmr­tnosť, ako aj na vy­soký krvný tlak a vy­sokú hla­dinu cho­les­te­rolu.

Podľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie sú srd­cové cho­roby stále hlav­nou prí­či­nou úmrtí, preto od­bor­níci sta­rost­livo skú­mali, čo ich v sku­toč­nosti spô­so­buje. Uká­zalo sa, že tí muži, ktorí boli viac ak­tívni po­čas svojho ži­vota, boli me­nej ovplyv­není ri­zi­ko­vými fak­tormi pred­čas­ného úmr­tia, ako sú vy­soký krvný tlak a cho­les­te­rol.sit-upsfoto: eli­te­daily.com

Preto, ak stále se­díš, ne­viem čo by som ti na to mala viac po­ve­dať než to, že za­čni byť viac ak­tívna, hýb sa.

Buď k sebe úp­rimná, ako často sa hý­beš?

Do­konca aj chô­dza alebo beh, hoci po­malý, as­poň 30 mi­nút denne ti môže po­môcť žiť dl­hší a zdravší ži­vot. Po­hyb ti nie­len pre­dĺži ži­vot, ale od­bú­rava stres a vy­pla­vuje en­dor­fíny. Pre mňa je po­hyb naj­lep­šia te­ra­pia po ná­roč­nom dni, pre­tože si pri ňom vy­čis­tím hlavu a vy­pla­vím zlú ná­ladu.

Preto ne­za­bú­daj, stále je lep­šie ro­biť as­poň niečo, ako nič. Tak sa roz­hýb – skáč, be­haj, tan­cuj, prejdi sa, len ne­seď na za­dku!

foto: tum­blr

Komentáre