Nech­cem len mi­lenca, ale aj naj­lep­šieho pria­teľa. Nech­cem, aby môj par­tner bol len akýsi mi­le­nec, s kto­rým je to len o fy­zic­kej prí­ťaž­li­vosti. Nech­cem, aby naša láska bola len taká po­vr­chná. Chcem, aby to bolo ne­za­bud­nu­teľné.

Chcem, aby môj par­tner bol zá­ro­veň aj mo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom, pre­tože mu tú­žim za­vo­lať po dl­hom dni aj keď sa ra­du­jem, aj keď smú­tim. 

Chcem, aby môj par­tner bol zá­ro­veň aj mo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom, pre­tože to ne­bude vždy len o fy­zic­kej prí­ťaž­li­vosti.

Chcem, aby môj par­tner bol zá­ro­veň aj mo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom, pre­tože po­tre­bu­jem oporu, ktorá ma po­bozká, no aj po­hladí a viem, že všetko bude v po­riadku.

Chcem, aby môj par­tner bol zá­ro­veň aj mo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom, pre­tože chcem, aby môj vzťah ne­bol len o ne­ja­kej po­vr­ch­nosti. 

Do­ko­nalá láska spo­číva v tom, že zná­šame chyby iných, ne­ču­du­jeme sa vô­bec ich sla­bos­tiam, po­ú­čame sa aj z naj­men­ších skut­kov čností, ktoré ich vi­díme ko­nať.

zdroj: unsp­lash.com

Chcem mať vedľa seba nie­koho, na koho sa bu­dem môcť spo­ľa­hnúť, komu sa bu­dem môcť vy­roz­prá­vať a po­ve­dať mu o svo­jich snoch, túž­bach, no aj trá­pe­niach. 

Chcem mať vedľa seba nie­koho, kto ma bude re­špek­to­vať ako in­di­vi­du­álnu osobu.

Chcem mať vedľa seba nie­koho, kto si ma bude vá­žiť aj ako vzácnu pria­teľku, na ktorú sa vždy dá ob­rá­tiť. 

Chcem mať vedľa seba nie­koho, komu ne­bude prob­lém zdvi­hnúť mi te­le­fón o tre­tej ráno.

Chcem mať vedľa seba nie­koho, kto bude nie­len mo­jim mi­len­com a par­tne­rom, ale aj vzác­nym člo­ve­kom a pria­te­ľom. 

Chcem mať vedľa seba nie­koho, kto bude ver­ným a sta­rost­li­vým par­tne­rom v v krás­nych, no i ťaž­kých chví­ľach.

Láska je roz­hod­nu­tie, je to úsu­dok, je to prí­sľub. Ak by láska bola len po­cit, ne­exis­to­val by žia­den zá­klad na prí­sľub navždy mi­lo­vať je­den dru­hého. Po­cit príde a od­íde. Ako mô­žem usú­diť, že ostane navždy, keď moje ko­na­nie ne­za­hŕňa úsu­dok a roz­hod­nu­tie.“ – Erich Fromm

Komentáre