V dneš­nej dobe, keď sa každý snaží byť do­ko­nalý je úplne nor­málne že chceš byť čo naj­lep­šia. Chá­pem, že si nie­kedy na­lo­žíš viac ako do­ká­žeš uniesť, no ne­do­voľ, aby ťa to stiahlo ku dnu. Mu­síš po­znať svoje li­mity. Mu­síš po­znať samú seba. Ak­cep­to­vať svoje chyby a byť spo­kojná s tým, čo máš.

Ne­snaž sa všet­kým vy­ho­vieť, pre­tože sa to jed­no­du­cho nedá. Viem, že je to smutné, ale všetci ťa ne­majú radi ani ne­budú mať radi. Nie preto, že by si bola zlá, ale preto, lebo nie kaž­dému nie­kto sadne, tak to už chodí. Sú­streď sa na to čo chceš ty, s kým chceš byť, koho máš na­ozaj rada a koho vo svo­jom ži­vote nech­ceš.

Ne­ber ľudí tak vážne. Ni­kto ne­vie čo robí. Všetci sa len učíme. A učiť sa bu­deme až do konca ži­vota, tak načo sa za­obe­rať ne­pod­stat­nými hlú­pos­ťami, na ktoré si one­dlho ani ne­spo­me­nieš?

Ne­snaž sa byť do­ko­nalá, buď sama se­bou. Ne­mu­síš byť do­ko­nalá na to, aby si bola úžasná.

Mysli na seba a svoje zdra­vie. Nie­kedy je lep­šie dať si od všet­kého na chvíľu po­koj, vy­vet­rať si hlavu, aj za tú cenu, že zmeš­káš niečo dô­le­žité alebo vy­ne­cháš školu.

S ni­kým sa ne­po­rov­ná­vaj.

zdroj: pe­xels.com

Ne­hľa­daj ne­ná­visť lebo vždy, keď ju hľa­dáš, ju aj náj­deš.

Ne­pre­mýš­ľaj prí­liš nad tým čo si ke­dysi uro­bila alebo po­ve­dala. Takto si aj z prí­jem­nej spo­mienky vy­tvo­ríš ne­prí­jemnú. Roz­pit­vá­va­nie kaž­dej ma­lič­kosti ti šťas­tie ne­pri­ne­sie.

Sú­streď sa na bu­dúc­nosť. Mi­nu­losť už ne­zme­níš.

Ne­buď prí­liš se­ba­kri­tická. Sa­moz­rejme, je dô­le­žité po­u­čiť sa zo svo­jich chýb, ale ne­mu­síš z nich ro­biť vedu. Čo sa stalo, sa stalo, po­u­čila si sa a ideš ďa­lej.

Od­meň sa. To, že si ak­tívna a pra­cu­ješ, učíš sa nie je sa­moz­rej­mosť. Od­meň sa za dobrú známku, dobre vy­ko­nanú prácu alebo aj za ho­cičo dobré čo si pre nie­koho uro­bila a stálo ťa to úsi­lie.

 

Ne­tvr­dím, že by si mala pre­stať na sebe pra­co­vať, zle­ni­vela a brala ži­vot taký ako príde. Ale ne­treba nič pre­há­ňať. Ne­mu­síš sa každý deň „zo­drať“. Ber ži­vot s ľah­kos­ťou, ale zase ani s tou to ne­treba pre­há­ňať. 🙂

Komentáre