Kaž­dej z nás sa ob­čas v ži­vote stáva, že sa ne­vieme roz­hod­núť. Ak ide len o to, či si kú­pime čer­vený alebo sivý ka­bát, či si dáme čo­ko­lá­dový alebo ja­ho­dový ko­láč, alebo či máme chuť na pivo alebo víno, roz­ho­duje sa nám ľahko. Za­sek­neme sa však vo chvíli, kedy sa mu­síme roz­hod­núť vo veľ­kých ve­ciach. Nie­kedy ne­vieme čo chceme. Ino­kedy sa bo­jíme ná­sled­kov.

foto:pe­xels.com

Celý Tvoj ži­vot je tvo­rený roz­hod­nu­tiami. Tie sú vý­sled­kom ak­tu­ál­neho stavu Tvo­jej mysle, Tvojho tela a Tvo­jej duše. Ak sa ob­zrieš spätne na svoj ži­vot, ur­čite vo svo­jej mi­nu­losti náj­deš roz­hod­nu­tia, na ktoré nie si práve hrdá. Možno s od­stu­pom času vní­maš, že ne­boli správne. Vieš však, prečo by si ich ne­mala ľu­to­vať? Lebo vo chvíli roz­ho­do­va­nia si to práve tak chcela. A každé Tvoje roz­hod­nu­tie (aj ne­správne) Ťa for­muje.

Možno sa práve roz­ho­du­ješ, akú vy­sokú školu bu­deš štu­do­vať. Možno ne­vieš, či sa pre­sťa­ho­vať za prá­cou do iného mesta. Alebo zva­žu­ješ, či chceš aj na­ďa­lej ostá­vať v Tvo­jom ak­tu­ál­nom vzťahu. Ne­vieš sa roz­hod­núť a ono je to nor­málne. Je to zna­me­ním toho, že je to pre Teba dô­le­žité.

foto:pinterest.com

foto:pin­te­rest.com

Ak si nie­kedy ne­bu­deš istá, ne­roz­mýš­ľaj. Roz­hodni sa presne tak, ako to v da­nej chvíli cí­tiš. Zváž pre a proti. Po­zi­tíva a ne­ga­tíva. Klady a zá­pory. Ne­roz­mýš­ľaj však dlho. A roz­hodni sa na zá­klade toho, čo po­va­žu­ješ práve v tej chvíli za správne. Ak bu­deš chcieť, aby ti nie­kto po­ra­dil, tak o to pop­ros. Vy­po­čuj si ná­zor a rady iných, ne­ne­chaj sa však ovplyv­niť na­toľko, že bu­deš ne­skôr roz­hod­nu­tie ľu­to­vať.

A hlavne! Ni­kdy svoje roz­hod­nu­tia ne­ľu­tuj. Možno ne­budú vždy správne, možno ne­budú vždy naj­šťast­nej­šie a možno Ťa ne­pri­vedú k vý­sledku, aký by si oča­ká­vala. Vedz však, že sa svo­jimi roz­hod­nu­tiami si mu­síš stáť. Mu­síš si byť nimi istá a ob­há­jiť si ich, aj keď bude nie­kto Tvoje roz­hod­nu­tia spo­chyb­ňo­vať. Sú to Tvoje roz­hod­nu­tia, ktoré vy­chá­dzajú z tvojho ak­tu­ál­neho roz­po­lo­že­nia a po­ci­tov. Preto ich ni­kdy ne­smieš ľu­to­vať.

foto:pinterest.com

foto:pin­te­rest.com

Ne­boj sa ro­biť vo svo­jom ži­vote veľké roz­hod­nu­tia. Roz­ho­duj sa vo veľ­kých ve­ciach, ktoré ťa for­mujú a vy­tvá­rajú z Teba osob­nosť, akou dnes si. Odol­nej­šia, tr­pez­li­vej­šia, sta­bil­nej­šia, is­tej­šia. Aká­koľ­vek si, to všetko je vý­sled­kom toho, čo sa v Tvo­jom ži­vote odo­hrá­valo. Zmeň prácu, bý­va­nie, par­tnera. Ne­boj sa toho. Len ak bu­deš ro­biť veľké roz­hod­nu­tia, Tvoj ži­vota sa po­su­nie. K lep­šiemu.

Komentáre