Letný hu­dobný fes­ti­val je to ide­álne miesto, kde mô­žeš byť sama se­bou zas o niečo viac. Pre­tože, všetky módne úlety sa to­le­rujú. Vy­jsť možno viac zo svo­jej kom­fort­nej zóny a na­miesto kla­sicky ob­ľú­be­ného čier­neho tielka zvo­líš niečo fa­reb­nej­šie, krat­šie alebo ule­te­nej­šie. Osobne ma vždy baví sle­do­vať ženy na ta­kýchto po­du­ja­tiach – ich out­fity, do­ko­nalé vlasy a make-up.

Najp­res­tíž­nej­šou ak­ciou ta­ké­hoto typu je sve­to­známy fes­ti­val Cho­achella, ktorý sa rok čo rok koná v Ka­li­for­nii. Boli sme už plné oča­ká­va­nia, aké módne trendy pri­nieslo po­du­ja­tie práve toto leto…

Po mi­nulé roky do­mi­no­vali fes­ti­va­lom hlavne kve­ti­nové ko­runky, če­lenky a oz­doby do vla­sov či me­ta­lické te­to­va­nia. Nový trend však po­su­nul latku zas o niečo vyš­šie. Pred­sta­vu­jeme ti takz­vané glit­ter tits, teda vý­zdobu hrud­níka ka­mien­kami a glit­rami.

Zá­kla­dom sú ka­mienky a glitre v akých­koľ­vek veľ­kos­tiach a far­bách, do kto­rých sa ženy do­slova za­ha­lia. Je to na­ozaj od­vážne, šia­lené a púta to po­zor­nosť. Je na mieste, ak po­vieme, že ide o druh bo­dy­artu – však po­zri sama. Ob­liecť sa celá iba do glit­rov chce gu­ráž a na naše fes­ti­valy je to za­tiaľ na­ozaj prí­liš, av­šak, vo vhod­nej kom­bi­ná­cii s lí­če­ním a správ­nym out­fi­tom roz­hodne za­žia­riš. Na­le­po­va­cie ka­mienky, šperky a glitre ako do­pl­nok na tele k out­fitu roz­hodne chvá­lime. Čo si o tom mys­líš ty?

Komentáre