Cha­trč. Ne­oby­čajný prí­beh od au­tora Wil­liama Paula Younga, ktorý je silný a nie je­den člo­vek sa pri ňom za­myslí. Hl­boko a silno. Prí­beh o viere, o ži­vote, o ľu­ďoch. To, čo sa v Cha­trči odo­hráva, smie každý po­cho­piť po svo­jom. Dejú sa v nej zá­zraky, ne­uve­ri­teľné mo­menty, ktoré vy­ža­dujú vieru. Viera to je dar a nie každý tento dar má. Cha­trč po­núka nie­koľko ne­uve­ri­teľne zau­jí­ma­vých ci­tá­tov, ktoré sa dot­knú Tvojho srdca, duše. Do­nú­tia Ťa za­mys­lieť sa. Prí­beh je emo­tívny, ale zá­ro­veň zro­zu­mi­teľný a po­učný.

Emó­cie sú far­bami duše; sú veľ­ko­lepé a ne­uve­ri­teľné. Keď ich ne­cí­tiš, svet sa stáva md­lým a bez­fa­reb­ným. 

Každú osobu mi­lu­ješ inak, kvôli tomu, aká je, a kvôli je­di­neč­nosti, akú v tebe vy­vo­láva.

Nie je možné ovlád­nuť bu­dúc­nosť, pre­tože tá nie je sku­točná a ani ni­kdy sku­točná ne­bude.

Žiť ne­mi­lo­vaný je ako keď vtá­kom za­strih­neš krídla a zba­víš ich tak schop­nosti lie­tať.

Ni­kdy ne­zni­žuj cenu svo­jich sĺz. Môžu byť ho­ji­vou vo­dou a pra­mien­kom ra­dosti. Nie­kedy to sú najv­hod­nej­šie slová, ktoré vy­chá­dzajú zo srdca. 

Cha­trč ne­chá v Tebe množ­stvo myš­lie­nok, ktoré v Tebe zo­stanú ešte veľmi dlhý čas a bu­deš nad nimi uva­žo­vať. As­poň vo mne za­ne­chala a spra­vila zo mňa iného člo­veka, člo­veka, ktorý viac ne­súdi ľudí, pre­tože to smie iba Boh.

Väč­šina z nás má vlastný žiaľ, zni­čené sny a zlo­mené srd­cia. Sú to naše je­di­nečné straty, vlastné cha­trče.

Komentáre