Na malú chvíľu vy­pni… 

Mys­lím tým úplne. Zo­ber si do­vo­lenku, vy­pni mo­bil a po dl­hej dobe sa sú­streď len sama na seba. Za­budni na in­ter­ne­tový svet a na svet plný po­vin­ností. Všetci sme tak za­nep­ráz­dnení pra­co­va­ním, aby sme mali pe­niaze a sta­ra­ním sa o dru­hých, pre ich šťas­tie, že za­bú­dame na seba. Za­bú­dame žiť.

In­ter­net. Ne­od­mys­li­teľná čas dňa kaž­dého z nás. Deti trá­via ho­diny hra­ním hier a ro­di­čia ich za to tres­tajú. No ni­kto sa ne­za­myslí nad sku­toč­ným prob­lé­mom. Sa­moz­rejme, ži­jeme v 21. sto­ročí, do kto­rého už tech­nika roz­hodne patrí. No dieťa robí to, čo vidí. Ked ro­di­čia trá­via ho­diny na in­ter­nete, prečo by ne­mohli oni? Chceme de­ťom do­priať všetko pre ich ra­dosť, všetko po čom za­tú­žia a popri tej ne­us­tá­lej snahe ne­vi­díme to pod­statné. To, čo dieťa sku­točne chceje ro­dina a čas strá­vený s ňou. Mama, otec a dieťa/i. Ro­dina a čas s ňou strá­vený mu dá viac. Lenže táto doba…

View this post on Ins­ta­gram

Cozy mo­vie night with @die.kim & @about­dina 🎄⭐️ Der Tag he­ute lief ir­gen­dwie drun­ter und drüber! 🙈 Weil wir he­ute mor­gen aus­gesch­la­fen ha­ben fe­hlte uns rich­tig viel Zeit und wir muss­ten im Ac­cord al­les er­le­di­gen was he­ute noch auf dem Plan stand! 😅 Da­her war es he­ute ziem­lich ru­hig in me­i­ner Story.🙈 Um so ents­pann­ter lä­uft da­her mein Abend ab. Me­ine Mä­dels sind he­ute vor­be­i­ge­kom­men und wir ha­ben uns ei­nen schönen Na­ch­mit­tag ge­macht. Erst ha­ben Kim, Dina und ich es uns Zu­hause bei dem Re­gen­wet­ter ge­müt­lich ge­macht und We­ih­nachts­filme ges­chaut und jetzt ist @ve­re­na­jori noch zu uns ges­to­ßen und wir sch­len­dern über den We­ih­nachts­markt und sch­la­gen uns die Bä­u­che voll! 😅😍 Wart ihr die­ses Jahr schon auf dem We­ih­nachts­markt ? ⭐️🎄Macht euch ei­nen schönen Abend ihr Lie­ben! ✨ ____________________________________ #ana­john­sonp­re­set #ana­john­son #friends #xmas #mo­vie­night #win­ter­time #tum­blr #pin­te­rest #win­te­ris­co­ming #cozy #de­cem­ber #in­te­rior #inspo #ins­pi­ra­tion #we­ih­nach­ten2018 #xmas

A post sha­red by FAS­HION | INSPO | TRA­VEL (@ana­john­son) on

Ľu­dia sa dá­vajú do­kopy pre pe­niaze a pravá láska sa po­maly ale isto stáva len mý­tom. Preto by sme sa mali na chvíľu vy­pnúť. Strá­viť čas s najb­liž­šími, kto­rých mi­lu­jeme bez in­ter­netu. Ne­do­voľme, aby in­ter­net na­hra­dil na­šich pria­te­ľov, blíz­kych našu ro­dinu, pre­tože to je všetko, čo máme a s čím mô­žeme po­čí­tať. Ne­za­bú­dajme na seba, na svoje city a ni­kdy ne­za­bud­nime, že sme ľu­dia. Sme tí, ktorí do­stali dar ži­vota, tak ho ne­pre­már­nime on­line.

Komentáre