Na­ta­cha Pa­cal pa­tis­se­rie je nový kon­cept pra­vej fran­cúz­skej cuk­rárne. Svoju prvú cuk­rá­reň ot­vo­rila v pries­to­roch ob­chod­ného cen­tra Au­park v Bra­ti­slave. Mi­lov­níci pra­vých fran­cúz­skych zá­kus­kov si tu prídu na svoje. 

Prečo práve fran­cúz­ska cuk­rá­reň na Slo­ven­sku? 

Našu vy­sní­vanú fran­cúz­sku cuk­rá­reň sme ot­vo­rili len ne­dávno v no­vem­bri, no sen o nej sa zro­dil na­ozaj veľmi dávno. Na­ro­dila som sa vo Fran­cúz­sku ako dcéra Fran­cúza a Slo­venky. O otca som však prišla, keď som bola ešte dieťa a tak sme sa ma­mou a bra­tom pre­sťa­ho­vali na Slo­ven­sko. Od roku 2002 pod­ni­káme spolu s bra­tom v gas­tro­nó­mii. Sen o pra­vej fran­cúz­skej cuk­rárni tak žil ďa­lej, možno aj z úcty k ot­covi a mo­jim fran­cúz­skym pred­kom. Ori­gi­nálne ex­klu­zívne fran­cúz­ske zá­kusky mi na Slo­ven­sku na­ozaj veľmi chý­bali. Fran­cúz­ska cuk­rá­reň  však bola mo­jim dru­hým slad­kým kon­cep­tom, tým pr­vým boli Ve­ter­níky Na­ta­cha Pa­cal.

Aj na­priek vy­mys­le­ným ve­ter­ní­kom vám niečo stále vŕ­talo hla­vou…

Ve­ter­níky boli z nú­dze cnosť, a dnes sme za túto ná­hodu vďační. Môj brat mal už na­ozaj dosť mo­jich expe­ri­men­tov a tak sme do­slova z ve­čera do rána vy­mys­leli ve­ter­níky, ktoré dnes pe­čieme na mnoho spô­so­bov a majú na­ozaj veľký úspech. Fran­cúz­ska cuk­rá­reň s ty­pic­kými tarte au cit­ron, Pa­ris Brest či éc­lair au cho­co­lat to však stále ne­bola a ja som ve­dela, že iba s re­cep­tami z fran­cúz­skych cuk­rár­skych kníh ex­klu­zívne de­zerty ne­prip­ra­vím.

Ne­bola som cuk­rárka, doma som ob­čas upiekla bub­la­ninu pre svoje deti, a kva­litu ve­ter­ní­kov mali na sta­rosti naše cuk­rárky. Na vy­sní­vané Fran­cúz­sko to však bolo málo. Rýchlo som po­cho­pila, že po­kiaľ sa ja ne­pôj­dem učiť priamo do Fran­cúz­ska, sen sa ne­u­sku­toční. Ne­bolo to ľahké roz­hod­nu­tie, som mat­kou dvoch ma­lých sy­nov, ve­dela som, že môj po­byt v za­hra­ničí za­siahne najmä denný chod na­šej ro­diny. Vy­brala som si naj­lep­šiu školu, akú fran­cúz­ska gas­tro­no­mická scéna po­núka ENSP (École Na­ti­onale Su­pé­rie­ure De Pa­tis­se­rie). Pre­šla som ná­roč­ným in­ter­view, a pri­jí­ma­cím po­ho­vo­rom, kým som mohla vy­ces­to­vať na se­dem­me­sačný štu­dijný po­byt.

Na­pl­nila ENSP vaše oča­ká­va­nia?

Ab­so­lútne! Vy­štu­do­vala som me­dzi­ná­rodný kurz, pri kto­rom mali uči­te­lia väč­šiu voľ­nosť a mohli viac expe­ri­men­to­vať ako pri fran­cúz­skom prog­rame. Každý týž­deň bol té­ma­ticky za­me­raný. Ve­no­vali sme sa čo­ko­láde, zmrz­line, sva­dob­ným tor­tám, bon­bó­nom, cukru… Naj­viac ma fas­ci­no­vali tzv. ta­nie­rové re­štau­račné de­zerty, ktoré ve­rím, že raz tiež pri­ne­siem na Slo­ven­sko. Učili ma cuk­rári z naj­sláv­nej­ších cuk­rár­skych do­mov, na chod­bách sme stre­tá­vali na­ozaj naj­sláv­nej­šie cuk­rár­ske mená, ktoré v tejto škole učia pro­fe­si­oná­lov. Ok­rem know-how si veľmi vá­žim kon­takty, ktoré som tu zís­kala a z mno­hých mo­jich ko­le­gov-štu­den­tov, či priamo uči­te­ľov sa stali moji pria­te­lia.

Ako ste toto ná­ročné ob­do­bie zvlá­dali ako mama?

Zvládli to najmä moji sy­no­via vďaka môjmu skve­lému man­že­lovi. Man­žel ma celý čas pod­po­ro­val a po­kra­čuje to i dnes. Je mo­jim naj­väč­ším ob­di­vo­va­te­ľom aj kri­ti­kom. Ne­bolo pre mňa ako mamu mys­li­teľné, aby som svoju ro­dinu ne­vi­dela tak dlhý čas. Lie­tala som na Slo­ven­sko každý pia­tok s prí­cho­dom o pol­noci, a v ne­deľu ve­čer späť do Ly­onu. Všetky škol­ské práz­dniny sme strá­vili spolu vo Fran­cúz­sku. Bolo to ná­ročné pre všet­kých, ale zvládli sme to a moje deti ma dnes pred­sta­vujú ako naj­lep­šiu cuk­rárku na svete

Kto pe­čie všetky tieto fran­cúz­ske de­li­ka­tesy?

Zá­kusky pe­čiem ja a moje cuk­rárky, kto­rým denne odo­vzdá­vam moje know-how a sú na­ozaj skvelé. Všetky po­stupy sú pre nich nové. Na­priek tomu sa učia veľmi rýchlo a už dnes ne­ro­zo­znám, ktoré zá­kusky sú od nich alebo odomňa. Do­dr­žujú na­učené po­stupy a som na nich hrdá. Často sa sme­jeme, že sa k na­šim zá­kus­kom sprá­vame ako k dia­man­tom. Keďže do na­šej ro­diny čo­skoro pri­budne k dvom prin­com malá prin­cezná, príde ma za­stú­piť uzná­vaný cuk­rár Ri­chard Ha­wke, kto­rého som spoz­nala práve na ENSP.

Od­kiaľ be­riete su­ro­viny? 

Naj­rad­šej po­u­ží­vam su­ro­viny, s kto­rými som pra­co­vala vo Fran­cúz­sku. Keďže bolo ne­možné mnohé z nich zo­hnať na Slo­ven­sku, tak veľa su­ro­vín do­vá­žam aj priamo z Fran­cúz­ska a tak­tiež z Ra­kúska. Kva­lita je pre mňa pr­vo­radá. Učili ma, že bez kva­lit­nej vstup­nej su­ro­viny je ne­možné do­siah­nuť kva­litný vý­ro­bok. A toho sa dr­žím.

V čom sa vaša cuk­rá­reň líši od tých všet­kých os­tat­ných, ktoré v Bra­ti­slave náj­deme? 

Naša cuk­rá­reň sa špe­cia­li­zuje na fran­cúz­ske de­zerty, a my sa sna­žíme pri­niesť ich ori­gi­nálnu ver­ziu v mo­der­nej­šom šate. Všetky kom­po­nenty si vy­rá­bame sami, od kom­pó­tov, cez džemy, krémy, zdo­bíme mandle zla­tom, vy­rá­bame si vlastné čo­ko­lá­dové de­kory… Je to veľmi fi­lig­rán­ska práca, fran­cúz­ska cuk­rá­rina je ori­gi­nálna práve vrstve­ním rôz­nych prí­chutí, tex­túr, do­ko­na­lým zla­de­ním chutí a vi­zu­álu. Každý cuk­rár má svoj ru­ko­pis a ten môj je ty­pický práve mo­der­ným, jed­no­du­chým di­zaj­nom.

Kto za­ria­ďo­val vašu prvú cu­ká­reň? 

In­te­riér cuk­rárne Na­ta­cha Pa­cal pa­tis­se­rie rie­šil ar­chi­tek­to­nický ate­liér Ju­raja Te­sáka a sa­motný brand re­klamná agen­túra Mi­racle. Moje za­da­nie bolo jasné, chcela som lu­xusný a zá­ro­veň veľmi útulný in­te­riér, v kto­rom cí­tiť žen­skosť. Moju ví­ziu zhmot­nili do­ko­nale.

Prečo ne­sie cuk­rá­reň práve vaše meno?

Na Slo­ven­sku majú pod­niky rôzne mená, no v za­hra­ničí nesú cuk­rárne mená po svo­jich cuk­rá­roch. Pro­jekt Na­ta­cha Pa­cal pa­tis­se­rie ne­končí, do bu­dúcna sa majú gur­máni na čo te­šiť a ja som rada, že môžu kva­litnú gas­tro­nó­miu spá­jať s mo­jim me­nom.

Je cena va­šich zá­kus­kov pria­mo­ú­merná ich kva­lite? Do­kážu si ľu­dia za­pla­tiť za kva­litu?

Ve­rím, že ľu­dia sú ochotní za­pla­tiť za kva­litný pro­dukt a že v na­šich zá­kus­koch cí­tiť kva­litnú vstupnú su­ro­vinu, ko­pec práce s kaž­dým de­tai­lom a lásku k re­meslu. Sna­žili sme sa ceny na­sta­viť pri­ja­teľne.

Máte ne­jaké plány do bu­dúcna? 

Mo­men­tálne sta­viame vý­robňu, kde bu­deme pra­co­vať na úplne všet­kom čo som sa na­učila. Táto vý­robňa bude úplne kom­plexná na to, aby sme v na­šich cuk­rár­ňach mohli po­nú­kať všetko, čo chceme. Por­fó­lio sa bude roz­ši­ro­vať a celý pre­daj na­ších no­vi­niek chceme spus­tiť v lete 2019.

Na­šim cie­ľom je po­nú­kať nie len chla­dené zá­kusky, ale aj su­ché pe­čivá, vlastné bon­bóny, čo­ko­lá­dové pra­linky a via­cero ďal­ších pro­duk­tov. Tak­tiež v no­vom pries­tore bu­dem ro­biť aj kurzy na ktoré sa už dnes veľmi te­ším. V prie­behu bu­dú­ceho roka máme ta­kisto na­plá­no­vané ot­vo­re­nie daľ­ších šty­roch cuk­rárni v rámci ob­chod­ných cen­tier aj mimo nich.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.