Muži vs. ženy

Dve tak od­lišné stvo­re­nia, a pri­tom tak do­ko­nale sa do­pl­ňu­júce. Muž a žena sú ako deň a noc, a pri­tom si do­kážu tak skvele sad­núť. Niet divu že tento vzťah je prí­ro­dou pri­ro­dzene pre­dur­čený.

Vzťahy kra­chujú na ne­do­ro­zu­me­niach, ne­na­pl­ne­ných po­tre­bách, ne­po­cho­pe­niach, ktoré sú v sku­toč­nosti ľahko na­pra­vi­teľné, aj keď si ich po roz­chode vi­dela ako ka­ta­strofu a svojho už ex ako naj­väč­šieho de­bila na tomto svete.

pexels-photo-190900

foto: pe­xels.com

V pod­state ti nič nové ne­po­viem, ide len o to, aby si lep­šie po­cho­pila a uve­do­mila si to, čo si už možno dávno ve­dela.

V za­čiat­koch je sa­moz­rejme všetko, ako už dobre vieme, slad­ko­ru­žové, ko­nečne si na­šla toho „pra­vého“ , ko­nečne sa aj na teba po tých všet­kých skla­ma­niach usmialo šťas­tie. Je úžasný a do­ko­nalý, veď keby ne­bol, tak by si s ním asi ne­za­čala, no nie? Ale ver mi, nie je…

Tebe sa za­čne na za­čiatku vzťahu do­pĺňať „ci­tový dž­bán“, si rada, že je tu ko­nečne nie­kto, kto ti dáva ne­sku­točné množ­stvo po­zor­nosti, chápe ťa, roz­maz­náva, ľúbi, už nie si sama, je „iný“ ako os­tatní..

Muž, lo­vec,  je šťastný tak isto, pre­tože sa mu ko­nečne po­da­rilo do­byť tú, ktorú chcel, pre­tože ne­bola tou, ktorá mu od za­čiatku le­žala pri no­hách ako prvá – v tomto prí­pade by to malo opačný efekt, ale o tom po­tom.. Cíti sa s te­bou dobre a roz­umie si s te­bou.

couple-love-water-summer

foto: pe­xels.com

Je­den z naj­väč­ších prob­lé­mov sú oča­ká­va­nia: „Mal by re­a­go­vať tak a tak..“ , „Prečo to tak po­ve­dal a nie inak?...“  Ten, s kto­rým si, bez­chybný nie je. Tak isto, ako ani ty, aj keď si to ob­čas mys­líš a všetky chyby, omyly a spúš­ťače kon­flik­tov pri­pi­su­ješ jemu.  Je to od­lišná osob­nosť so svo­jimi po­va­ho­vými vlast­nos­ťami, aj dob­rými, aj zlými a bolo by od teba ne­re­álne chcieť, aby sa sprá­val a re­a­go­val presne tak, ako to máš na­li­naj­ko­vané vo svo­jej hlave.

Prečo si ne­vyt­vá­raš sce­náre aj pre svoje ka­ma­rátky a os­tat­ných ľudí vo svo­jom okolí? Lebo si ich ma­jet­nícky ne­pri­vlast­ňu­ješ, nie sú TVOJI. Preto sa s nimi tak často ne­há­daš. Jeho si si vy­brala, jeho ľú­biš , tak sa pro­sím ťa ne­snaž kres­liť  jeho ob­raz vo svo­jej hlave. To si ty, nie on. A to je ten prob­lém. Sa­moz­rejme, že tvoj muž nie je práve tým naj­vy­chý­re­nej­ším jas­no­vid­com v okolí a ne­do­ká­zal pre­čí­tať pred­stavu z tvo­jej hlavy. Re­a­guje po svo­jom, keďže je sám se­bou, čo vlastne aj od neho chceš, ale zá­ro­veň vy­ža­du­ješ, aby  sa dr­žal sce­nára v tvo­jej hlave. A  po­tom to na­stane – vý­čitky. Muž im sa­moz­rejme ne­ro­zu­mie, ne­chápe, ne­cíti sa byť dosť dobrý, keďže mu vy­čí­taš jeho skutky a slová, pri­ro­dzené vý­plody ľud­skej exis­ten­cie. Vtedy muž od­chá­dza do tzv. jas­kyne – mimo tvoj do­sah, chce byť sám. Áno, je to tak.

Kým ty o tom po­tre­bu­ješ ho­vo­riť do­ne­ko­nečna, muž po­tre­buje byť sám, vy­c­hlad­núť a o všet­kom sám po­roz­mýš­ľať. Kým ty bu­deš vy­pla­ká­vať na pleci svo­jej naj­lep­šej ka­ma­rátke, on toto ne­robí. On svojmu ka­mo­šovi vy­pla­ká­vať ne­bude, pre­tože je silný chlap. Preto mu pro­sím ne­vo­laj, ne­píš, ne­ne­chá­vaj mi­lión správ. On sa ozve.. keď vy­jde z jas­kyne.

pexels-photo-202026

foto: pe­xels.com

Sa­moz­rejme, že ti je s ním dobre, cí­tiš sa ako prin­cezná a ten po­cit chceš za­ží­vať stále, 24 ho­dín denne , 7 dní v týždni. Si na ňom zá­vislá a vždy ne­tr­pez­livo ča­káš na jeho správy. Je to nor­málne. Ale zrazu si tvoj pán P do­hodne ve­čer s ka­ma­rátmi. A to pre teba zna­mená prob­lém gi­gan­tic­kých roz­me­rov.

Čo to má zna­me­nať? Prečo nechce byť so mnou? Ur­čite ma pod­ve­die“… a pri­tom chce len piť pivo a roz­prá­vať sa o fut­bale, hrať hry a užiť si ve­čer vo svo­jej chlap­skej smečke. Ne­zna­mená to, že ťa ne­ľúbi. Zna­mená to, že chce byť je­den ve­čer s ka­ma­rátmi. Skús po­cho­piť, že mal ne­jaký ži­vot pred te­bou, a keď ho na­ozaj NE­SE­BECKY ľú­biš, tak ho ne­bu­deš chcieť jed­no­du­cho vy­ma­zať.

Žiadne pra­vidlá ani prí­ručky na „žili šťastne až do smrti“ ne­exis­tujú. Je­diné, čo mô­žeš spra­viť, je brať svojho vy­vo­le­ného ce­lého aj s jeho ne­do­stat­ka­mi. Ne­snaž sa ho me­niť a spra­viť z neho iného člo­veka, pre­tože práve to, akým je, je jeho naj­lep­šou ver­ziou, do kto­rej si sa na za­čiatku za­ľú­bila.

 

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre