Pre muža číslo dva. Veľmi rada by som ti dala číslo jedna, ale obaja vieme, že jed­nička ná­leží nie­komu inému. Bo­hu­žiaľ. Tomu zlému.

Cez toto všetko si ten naj­dô­le­ži­tejší muž v mo­jom ži­vote, aj keď si v ňom bol veľmi krátko. Uká­zal si mi niečo nové, niečo čo mi do tej doby v mo­jom ži­vote chý­balo, to naj­lep­šie, čo si mi mo­hol dať.

pe­xels.com


Keď si ma spoz­nal bola som, nooo pri­znajme si to, prí­šerný člo­vek. Mo­jou sla­bos­ťou to­tiž boli zlí muži. Áno, na­ozaj tí zlí. Takí, pri kto­rých si ni­kdy ne­mô­žeme byť isté sami se­bou ani nimi. Tí, s kto­rými je ne­bez­pečne vzru­šu­júce byť. Sa­moz­rejme zlí muži si ne­ro­bia hlavu s na­šimi citmi a jed­no­du­cho nás ne­chajú s na­šimi zlo­me­nými sr­dieč­kami. A je len na nás ako sa s tým po­pa­su­jeme.


Bola som od­hod­laná ne­ne­chať si už ni­kdy ub­lí­žiť a byť tá zlá, tá bez­citná mr­cha, ktorá si ide jed­no­du­cho za svo­jím. Na­ozaj na to nie som pyšná, bola som svoja naj­hor­šia ver­zia. Bola som zlá a skep­tická, ro­bila som si srandu z ľudí ako si ty! Z tých dob­rých, pre­tože som ve­dela, že to sa ne­vyp­láca. A mrzí ma, koľ­kým ľu­ďom som stihla ub­lí­žiť.

unsp­lash.com


A v túto chvíľu si sa ob­ja­vil v mo­jom ži­vote ty! Ten naj­pos­luš­nejší člo­vek pod sln­kom. A za­chrá­nil si ma.

Cez toto všetko si zo­stal v mo­jom ži­vote. Nie­len, že si zo­stal, ty si ho zme­nil. Zme­nil si ho svo­jou dob­ro­tou. Akoby si vi­del moju lep­šiu ver­ziu.

Uká­zal si mi, že som išla zlou ces­tou. Veď som si vy­be­rala tých naj­hor­ších mož­ných mu­žov.

Ty si mi uká­zal, že byť dob­rým nie je žiadna hanba. Na­opak. Je to hr­din­stvo. A to som cez svoju za­sle­pe­nosť ne­vi­dela. Ako som len mohla byť taká hlúpa.

Ne­tvr­dím, že dobrý muž vám ne­zlomí srdce, to nie, ale me­dzi­tým nám ukáže, čo je to láska a ako cenné je byť dobrý na svete, kde vládne zlo!

Komentáre