Dô­vod, prečo be­rieme mul­ti­vi­ta­míny, je jasný. Pi­lulka, ktorá nám dodá všetky po­trebné vi­ta­míny, je predsa zá­zrak a ne­môže chý­bať v žiad­nej po­ličke. Ne­mu­síš vďaka tomu rie­šiť žiadny kel, hnusný ze­ler a po­dobné „ma­škrty“. Škoda, že prí­sľub mul­ti­vi­ta­mí­nov je lož.

Do­ka­zujú to hneď tri po­kusy

Prvý usku­toč­nil pán me­nom Fort­man a to na vzorke 400-ti­síc účast­ní­kov! Na­priek tomu sa ne­na­šiel je­diný dô­kaz, ktorý by pre­uká­zal zlep­šené zdra­vie.

Po­dobný po­kus usku­toč­nil aj pán me­nom La­mas, ktorý si to otes­to­val na 1708 oso­bách. Po 4,6 roku zis­til, že ne­na­stala žiadna zmena.

A k po­dob­nému vý­sledku pri­šiel aj pán Grod­stein, ktorý to pre zmenu otes­to­val na 5947 mu­žoch.

Na­priek tomu však pre­daj ne­us­tále stúpa.

Prečo mul­ti­vi­ta­míny ne­fun­gujú?

Pre­tože ani jedna veľ­kosť ob­le­če­nia ne­sedí všet­kým. Máš pi­lulku, ktorá na­hradí ne­dos­ta­tok 24 vi­ta­mí­nov a mi­ne­rá­lov. Prečo by mala fun­go­vať rov­nako pre teba, 55-ki­lové dievča z Bra­ti­slavy, prečo sa pred­po­kladá, že tvoje telo má rov­naké po­treby, ako 105-ki­lové telo pána Ľu­do­víta zo Štú­rova?

Pre­tože vý­robný pro­ces je po­chybný. Väč­šina vi­ta­mí­nov sa vy­rába v Číne a šanca, že na­ozaj pri­jí­maš vi­ta­mín a nie kom­bi­ná­ciu špiny a pra­chu nie je prí­liš veľká.

Pre­tože vi­ta­míny na­vzá­jom re­a­gujú. A, D, E či K sa viažu na tuk a je teda vhodné ich pri­jí­mať s jed­lom. Že­lezo by sa ne­malo pri­jí­mať s ká­vou alebo ča­jom. A a E môžu ne­ut­ra­li­zo­vať K. Týchto kom­bi­ná­cií je také ob­rov­ské množ­stvo, že jed­no­du­cho 24 vi­ta­mí­nov na­raz je efek­tívne pri­jať NE­MOŽNÉ.

Čo by si mala pri­jí­mať miesto toho?

Všetky tieto vi­ta­míny sa na­chá­dzajú pri­ro­dzene v po­tra­vi­nách, ktoré mô­žeme pri­jí­mať každý deň. Keby jeme viac ovo­cia a ze­le­niny, mali by sme len na Slo­ven­sku o nie­koľko ti­síc úmrtí ročne me­nej. Aké po­tra­viny by si teda mala za­ra­diť do je­dál­nička?

 • že­ru­cha
 • čín­ska ka­pusta
 • man­gold
 • špe­nát
 • rím­sky ša­lát
 • lis­tový ša­lát
 • kel
 • čer­vená pap­rika
 • repa
 • ča­kanka
 • pa­žítka

A množ­stvo ďal­ších. Takže od­te­raz mi sľúb, už žiadne vy­ha­dzo­va­nie pe­ňazí na hlú­posti a rad­šej po­riadna dávka ze­le­niny. Tvoje telo sa ti od­vďačí.

Komentáre