Cha­lani z Mo­on­socks sa roz­hodli svo­jimi po­nož­kami po­má­hať. Roz­behli novú spo­lu­prácu s Ob­čian­skym zdru­že­ním Pes v nú­dzi. Kú­pou ich li­mi­to­va­nej edí­cie po­no­žiek te­raz po­mô­žeš opus­te­ným psí­kom.

Mladí cha­lani z Mo­on­socks sú na trhu po­merne krátko, av­šak ne­us­tále sa sna­žia po­sú­vať svoju značku ďa­lej. Naj­nov­šie za­čali veľmi peknú spo­lu­prácu so zdru­že­ním Pes v nú­dzi. Vy­tvo­rili špe­ciálnu edí­ciu po­no­žiek, kto­rých kú­pou fi­nančne pod­po­ríš opus­te­ných psí­kov v ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cii Pes v nú­dzi. „My v Mo­on­socks máme radi štý­lové veci a sa­moz­rejme psov. Preto sa nám myš­lienka vy­tvo­riť ko­lek­ciu po­no­žiek pre psí­kov od za­čiatku veľmi pá­čila. Sme radi, že aj my mô­žeme pro­stred­níc­tvom nášho biz­nisu svo­jou troš­kou po­môcť na dobrú vec. Mys­lím si, že ide o krásny ná­pad, ako po­má­hať štý­lovo,” po­ve­dal De­nis Ke­le­men z Mo­on­socks.

zdroj: ar­chív Mo­on­socks

zdroj: ar­chív Mo­on­socks

Myš­lienku po­má­hať mali v hla­vách už dl­h­šie. Sta­čilo už len vy­brať, komu budú po­má­hať. Pre veľ­kých mi­lov­ní­kov psov bol tento vý­ber viac než jasný. „V de­cem­bri 2016 sme vy­tvo­rili ná­vrhy, z kto­rých sme spra­vili prvé vzorky po­no­žiek. Ná­sledne sme ich na­fo­tili a cez nášho spo­loč­ného ka­ma­ráta sme ich uká­zali Ro­mane Kli­me­ko­vej – spo­lu­za­kla­da­teľke Pes v nú­dzi. Jej sa hneď za­pá­čili, za­čali sme preto spolu ko­mu­ni­ko­vať a pri­pra­vo­vať všetky de­taily spo­lu­práce. Pre Pes v nú­dzi sú cha­rak­te­ris­tické aj sprie­vodné foto kam­pane, kto­rými pro­pa­gujú svoje spo­lu­práce alebo vlastné pro­dukty. Za kam­pa­ňou Mo­on­dogs ten­to­krát stojí fo­to­graf Lousy Au­ber a pó­zujú Petra Če­chová a Ema Bren­ku­sová z agen­túry Exit Mo­del Ma­na­ge­ment v sprie­vode MMA figh­tera Roba Pu­kača,” pre­zrá­dza De­nis z Mo­on­socks.

zdroj: ar­chív Mo­on­socks

V tejto kam­pani ide teda o pre­daj li­mi­to­va­nej edí­cie po­no­žiek. Každá za­kú­pená kra­bička po­zos­táva z 3 pá­rov di­zaj­no­vých po­no­žiek. Z cel­ko­vej sumy po­pu­tujú 3 eurá na opus­te­ných psí­kov. Cie­ľom je vy­zbie­rať 1500€. Ak aj ty chceš po­môcť na dobrú vec a no­siť štý­lové po­nožky, nie je nič jed­no­duch­šie. Stačí, ak nav­ští­viš stránku mo­on­socks.sk a za­kú­piš si tie svoje.

zdroj: ar­chív Mo­on­socks

Zá­ro­veň sa ne­za­budni po­chvá­liť svo­jimi no­vými po­nož­kami na Ins­ta­grame a Fa­ce­bo­oku s ozna­če­ním #mo­on­dogs @pesv­nu­dzi a @mo­on­socks.

Komentáre