Vzťah? Te­raz? Haha. Ur­čite nie. Nie­žeby ne­bolo s kým, alebo by ne­bol čas na vzťahy. Práve na­opak. Času je ko­pec a prí­le­ži­tosti sa nájdu tiež. Ten prob­lém je vo mne.

Ne­viem sa za­ľú­biť. Nedá sa. Aj keď si mys­lím, že ten­to­krát to vy­jde, v po­sled­nej chvíli spra­vím krok späť a ute­čiem, čo naj­ďa­lej. Láska je všade okolo mňa a ja sa jej brá­nim všet­kými mož­nými spô­sobmi. Prečo ne­do­ká­žem po mo­jom bý­va­lom vzťahu dať šancu ni­komu inému? A nie, ne­mi­lu­jem svojho ex. Ide o to, že skla­ma­nie z po­sled­ného vzťahu je na­toľko silné, že ne­bu­dem a ani vlastne nech­cem ris­ko­vať to, aby sa zo­pa­ko­valo.

benching1

eli­te­daily.com

Dobre viem, ako sa kon­čia vzťahy, ktoré nám nie sú sú­dené. Kon­čia sa zlo­me­ným srd­com a po­ci­tom skla­ma­nia a to do­konca aj vtedy, ak oso­bou ktorá tento vzťah ukončí ste vy. A ja sa po tom po­sled­nom skla­maní, obá­vam tých ďal­ších. Nech­cem skla­mať a ani byť skla­maná, pre­tože viem, aký po­cit to je.

Každý vzťah či už dobrý, alebo zlý v nás za­ne­cháva ne­jaký po­cit, ktorý nám skôr či ne­skôr za­čne tro­chu chý­bať. A aj keby sme to už ni­kdy nech­celi vrá­tiť späť, vždy nám chýba kú­sok nás, ktorý so se­bou vzala naša po­sledná láska.

V mo­mente, keď po­cho­píme, že mi­nu­losť sa ne­opa­kuje a že prí­tom­nosť je ten as­pekt, ktorý roz­ho­duje o na­šej bu­dúc­nosti a od­pú­tame sa od toho, čo nám bráni ro­biť veci, po kto­rých tú­žime, bu­deme môcť po­ve­dať, že sme sku­točne šťastní. Ve­rím, že sa jed­ného dňa zo­bu­dím a bu­dem ve­dieť, že práve dne­šok je zlo­mo­vým dňom v mo­jom ži­vote. Som si istá, že mi do ži­vota vstúpi nie­kto, kto mi do­káže, že viem stále ľú­biť.

Komentáre