V stredu 14. sep­tem­bra, sa zišli známi spe­váci, ob­ľú­bení herci, po­pu­lárni te­le­vízni mo­de­rá­tori, mo­delky, šty­listi, módni trend­set­teri a spolu s nimi aj por­tál OD­ZADU, aby sme vy­užili je­di­nečnú prí­le­ži­tosť a pri­ví­tali na Slo­ven­sku značku Fo­re­ver 21 na VIP ak­cii v ná­kup­nom cen­tre Au­park.befunky-collage

foto: fo­re­ver21

Ne­vieme sa doč­kať, ako spo­ločne oslá­vime sláv­nostné ot­vo­re­nie pre­dajne Fo­re­ver 21 v tomto krás­nom meste, kto­rým Bra­ti­slava bez­po­chyby je. Fo­re­ver 21 nie je len značka; je to nová fi­lo­zo­fia módy a na­ku­po­va­nia,” takto nás po­zdra­vil Ale­xan­dros Do­u­kas, vý­konný ria­di­teľ spo­loč­nosti Te­ren Ma­na­ge­ment Europe, ex­klu­zív­nej fran­šízy značky Fo­re­ver 21 pre vý­chodnú a strednú Európu. „Zá­bavná, svieža, trendy, au­ten­tická a ce­novo do­stupná – to je značka Fo­re­ver 21,” po­zna­me­nal pán Do­u­kas. A v rov­na­kom du­chu sa niesla aj celá VIP ak­cia.
dsc_3081

Ve­če­rom nás spre­vá­dzal te­le­vízny mo­de­rá­tor Ro­man Ju­raško, ktorý sa po­de­lil o svoje nad­še­nie z prí­chodu značky a ot­vo­re­nia jej pre­dajne v Bra­ti­slave. Mali sme mož­nosť vy­chut­nať si ne­za­bud­nu­teľné vy­stú­pe­nie zná­mych spe­vá­kov Emmy Drob­nej & Mar­tina Ha­ri­cha.

dsc_3092 dsc_3086

Včera to bol len za­čia­tok. Už čo­skoro bu­deme mať mož­nosť za­žiť na­ku­po­va­nie v pre­dajni Fo­re­ver 21. Sláv­nostné ot­vo­re­nie značky sa usku­toční 17.9. 2016 10:00. Bude to uda­losť na­bitá mó­dou, hud­bou a mno­hými prek­va­pe­niami!

Pr­vých 200 náv­štev­ní­kov od 10:00 získa dar­če­kový po­u­kaz! Príďte včas!
Za OD­ZADU vra­víme: Je si z čoho vy­be­rať. 🙂 
14315919_10206453636010236_1053354537_o

co­ver foto: mind42.com

 

Komentáre